ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ ระบบบริหารจัดการทะเบียนครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล

    ความสามารถของโปรแกรมมีดังนี้

  • บันทึกข้อมูลประวัติครุภัณฑ์
  • บันทึกประวัติการยืม คืนครุภัณฑ์
  • บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
  • บันทึกประวัติการเบิกจ่ายพัสดุในโรงพยาบาล
  • รายงานที่เกี่ยวข้องทั่วไป