ขอยินดีต้อนรับผู้มาใช้บริการทุกท่าน โรงพยาบาลแม่อายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในท้องที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และอำเภอใกล้เคียง สำหรับผู้ป่วยทั่วไป ให้บริการในวันเวลาราชการ และคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน กรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้มาคลอดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร ๐๕๓-๔๕๙๐๓๖-๗

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย

นายแพทย์ เฉลิม โพธานารักษ์


เข้าสู่ระบบ


ลิงค์ที่น่าสนใจเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม


หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลแม่อาย
โทร. 053-459036(บริหาร) โทรสาร. 053-459038 (บริหาร)
โทร. 053-459385 (ห้องวิทยุ) โทรสาร. 053-459137 (ER)

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายทันตกรรม
เบอร์ ห้อง เบอร์ ห้อง เบอร์ ห้อง
101 ธุรการ (ลุงหมาน) 113 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 117 ห้องฟัน
417 การเงิน (นี) 401 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 616 ห้องฟัน
451 ธุรการ (น้อง) 102 E.R.    
402 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 450 E.R. ฝ่ายสุขาภิบาล
123 การเงิน (ดิน) 108 ผู้ป่วยนอก หน้าห้องตรวจ 122 สุขาภิบาล
456 ธุรการ (ติ่ง) 414 ผู้ป่วยนอก หน้าห้องตรวจ 403 หัวหน้าสุขาภิบาล
233 การเงิน (เก๋) 106 ผู้ป่วยใน    
205 การเงิน (เอ๋) 444 ผู้ป่วยใน ฝ่ายส่งเสริม
118 พัสดุ (ป๋าน) 178

ห้องหลังคลอด

111 ส่งเสริม
196 ห้องพัสดุ งานโรเนียว 112 ห้องคลอด/รอคลอด 405 หัวหน้าส่งเสริม
412 การเงิน (พนอ) 175 ห้องตรวจภายใน 211 ศูนย์เด็กเล็ก
ผอก. 128 สุขภาพจิต    
    197 ห้องประสานสิทธิ ฝ่ายภูมิทัศน์
ฝ่ายแผนงาน 415 ห้องกายภาพ 183 ศูนย์ยาน
181 แผนงาน (แจ้) 105 ห้องบัตร 120 ห้องช่าง
418 แผนงาน (น้อย) 107 ห้องตรวจที่ 2 421 ประปา
404 แผนงาน (ไหว) 124 ห้องตรวจที่ 3 230 สระว่ายน้ำ บ่อบำบัดน้ำ
666 แผนงาน (ป๋อง) ห้องตรวจที่ 4 129 สโมสรที่ออกกำลังกาย
307 ห้องวิทยุ 300 ห้องตรวจที่ 5 777 ป้อมยาม
500 ห้องผู้ป่วยในตึกสงฆ์ 413,484 ห้องตรวจที่ 8    
124 ห้องพยาบาลในตึกสงฆ์ 448 หน้าห้องตรวจที่ 8 ห้องพิเศษผู้ป่วยนอน
    125 ประชาสัมพันธ์ (OPD) 301 ห้องพิเศษที่ 1
ฝ่ายเภสัชกรรม 453 ศูนย์เปล (หน้าห้อง ER) 302 ห้องพิเศษที่ 2
104 ห้องยา 119 โรงครัว 303 ห้องพิเศษที่ 3
126 ห้องยา 121 หน่วยจ่ายกลาง,ซักฟอก 304 ห้องพิเศษที่ 4
131 นวดแผนไทย 147 ห้องนึ่งของ 305 ห้องพิเศษที่ 5
    116 ห้องสมุด 306 ห้องพิเศษที่ 6
ฝ่ายชันสูตร 173 ร้านค้า 308 ห้องแยกโรค
103 ชันสูตร        
115 X-RAY ห้องประชุม    
บ้านพักรับรอง 182 ศูนย์ฝึกอบรม    
184,185 ห้องพักศูนย์ฝึกอบรม 136 ห้องประชุม HA    
186 บ้านพักแฝด1 114 ห้องประชุมตึกสงฆ์    
187 บ้านพักแฝด2 606 ห้องรับแขกตึกสงฆ์    
188 บ้านพักแฝด3 132 อาคารเลิศขจรสุข    
189 บ้านพักแฝด4        
215 บ้านพักทรงไทย