ขอยินดีต้อนรับผู้มาใช้บริการทุกท่าน โรงพยาบาลแม่อายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในท้องที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และอำเภอใกล้เคียง สำหรับผู้ป่วยทั่วไป ให้บริการในวันเวลาราชการ และคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน กรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้มาคลอดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร ๐๕๓-๔๕๙๐๓๖-๗

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย

นายแพทย์ เฉลิม โพธานารักษ์


เข้าสู่ระบบ


ลิงค์ที่น่าสนใจเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา โรงพยาบาลแม่อาย

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลแม่อาย
"เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ผู้รับบริการไว้วางใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"


พันธกิจโรงพยาบาลแม่อาย
มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการ โครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐาน

บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและมุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่ผาสุกของบุคลากร


ปรัชญาโรงพยาบาลแม่อาย
เป็นองค์กรร่วมแห่งอุดมการณ์ และคุณภาพที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเพื่อชุมชน


คำขวัญโรงพยาบาลแม่อาย
ทุกชีวิตมีค่า เรารักษาด้วยความห่วงใย