ขอยินดีต้อนรับผู้มาใช้บริการทุกท่าน โรงพยาบาลแม่อายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในท้องที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และอำเภอใกล้เคียง สำหรับผู้ป่วยทั่วไป ให้บริการในวันเวลาราชการ และคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน กรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้มาคลอดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร ๐๕๓-๔๕๙๐๓๖-๗

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย

นายแพทย์ เฉลิม โพธานารักษ์


เข้าสู่ระบบ


ลิงค์ที่น่าสนใจเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม


ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม

จัดการข้อมูล

วันที่ชื่อเอกสาร
29/12/2560ใบคืนครุภัณฑ์
06/12/2560แบบ ล.ย.01
28/11/2560ใบยกเลิกวันลา
28/11/2560ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
28/11/2560ใบลาพักผ่อน
13/11/2560ใบสมัคร พอ.สว. ประจำปี2560 (**หมายเหตุ ปริ้นหน้าหลังนะคะ ให้อยู่ใน 1 แผ่น)
24/03/2560แบบคำขอทำหนังสือรับรอง
17/02/2560****ตัวอย่าง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุมและฝึกอบรม****
17/02/2560ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุมและฝึกอบรม
31/01/2560คำขอเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉบับ 11
31/01/2560ใบสำคัญรับเงิน
31/01/2560อัตราการเบิกค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยเมหาจ่าย ฉบับ 11
25/01/2560แบบคำขอเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
12/01/2560คำขอ พ.ต.ส.
10/01/2560แบบคำขอสลิปเงินเดือน
29/12/2558แบบฟอร์มขอลงทะเบียนใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต / โปรแกร HOSXP
08/09/2557ใบลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
08/09/2557แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา
08/09/2557สวัสดิการรักกษาพยาบาลอปท
08/09/2557สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
08/09/2557แบบหนังสือราชการภายนอก
08/09/2557แบบรายการค่าตรวจสุขภาพ
08/09/2557แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเบื้องต้น
08/09/2557รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
08/09/2557 แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลแม่อาย
08/09/2557แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์โสตฯ
08/09/2557สัญญายืมเงินโรงพยาบาลแม่อาย
08/09/2557ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ราชการ
08/09/2557แบบฟอร์มจองบ้านพักรับรองโรงพยาบาลแม่อาย
08/09/2557แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขต
08/09/2557ใบขอรับเงินค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
08/09/2557แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
08/09/2557แบบเงินเพิ่มไม่ทำเวช
08/09/2557แบบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแม่อาย