เราทำความดี ด้วยหัวใจ...
Update :2018-04-10
ช่วงเช้าวันนี้ นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำควา...

การซ้อมแผนระบบบัญชาการเหตุการณ...
Update :2018-04-11
การซ้อมแผนระบบ ICS อุบัติภัยหมู่รพ.แม่อาย และภาคีเครือข่ายในชุมชน วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีท่านนายอำเภอให้เกียรติเป็นประธาน มีทั...

งานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ อ...
Update :2018-03-29
"งานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑" วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕...

การรับรองโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน ...
Update :2018-03-13
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวโรงพยาบาลแม่อาย สู่การรับรองโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HA นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรง...

Zero Tolerance...
Update :2018-03-09
โรงพยาบาลแม่อายประกาศเจตนารมย์ร่วมกันประกาศนโยบายโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...

โครงการ “วิ่ง-เต้น เน้นสุขภาพส...
Update :2018-03-08
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่อาย โดย สสอ.แม่อายและ รพ.แม่อายซึ่งเป็นหน่วยงานเลขานุการ จะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อประกาศนโยบายการส...

ดูทั้งหมด...