หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติโรงพยาบาลแม่อาย


** โรงพยาบาลแม่อาย **

              โรงพยาบาลแม่อายตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 8 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 44 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2526 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ต่อมาปี 2536 ได้เปลี่ยนขนาดเป็น 30 เตียง และปี 2549 ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ปัจจุบันให้การดูแลประชากรทั้ง 4 มิติ ในด้านส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ควบคุมโรคติดต่อและการฟื้นฟูสุขภาพ มีประชากรที่รับผิดชอบจำนวนประมาณ หนึ่งแสนคนทั้งคนไทยและต่างด้าว นอกจากนี้ยังให้การรักษาพยาบาลประชากรของ อำเภอที่มีรอยต่อใกล้เคียงได้แก่ประชากรของ  อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย อำเภอฝางและอำเภอไชยปราการ มีโรคระบาดบริเวณชายแดนชุกชุม เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก ทั้งมีโรค หายาก เช่นโรคเรื้อน มีระบบการจัดบริการปฐมภูมิที่ครอบคลุมทั้งอำเภอด้วยทีมงานของโรงพยาบาลทั้งหมดผสมผสานด้วยระบบงานสังคมสงเคราะห์ที่เกื้อกูลคนยากจนและ ผู้ด้อยโอกาส โรงพยาบาลแม่อายได้รับการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาด้านสุขภาพจาก เครือข่ายสุขภาพในอำเภอแม่อาย หน่วยงานอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในอำเภอแม่อายนับเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ชุมชนรักและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ด้วยระบบงานชุมชนที่ใส่ใจสุขภาพในมิติที่กว้างและครอบคลุมทั้งอำเภอ เจ้าหน้าที่มีความสุขและขยันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ โรงพยาบาลแม่อายได้พัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิถีชุมชนในพื้นที่ที่มีทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา มีเอกลักษณ์เฉพาะตนในบรรยากาศของขุนเขาสวยงามรายล้อมประกอบกับโรงพยาบาลแม่อายมีภูมิสถาปัตย์สิ่งแวดล้อมที่สวยงามสอดคล้องกับความเป็นเชียงใหม่เมืองเหนือ มีการทำงานเป็นทีมและบรรยากาศการทำงานในโรงพยาบาลที่ดีเยี่ยม มีอาคารให้บริการ จำนวน 8 อาคาร ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก , อาคาร ภปร.สก. , อาคารผู้ป่วยใน , อาคารสงฆ์อาพาธ , อาคารศูนย์ฝึกอบรม , อาคารเลิศขจรสุข(หอประชุม) , เรือนมะลิกา และ เรือนพ่อทอง(อาคารของผู้สูงอายุ) ปัจจุบันอาคารส่วนใหญ่มีสภาพเก่าและทรุดโทรมลงตามสภาพอายุการใช้งาน นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ จึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อทดแทนอาคารต่างๆ ดังนี้ อาคารฟ้าห่มปก เป็นอาคาร 2 ชั้น ให้บริการผู้ป่วยใน , อาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอาคาร 1 ชั้นครึ่ง ให้บริการแพทย์แผนไทย และ อาคารหน่วยจ่ายกลาง และยังมีอาคารผู้ป่วยนอกซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง อีกทั้งได้มีแผนพัฒนาโครงสร้างสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลแม่อายให้เหมาะสมสอดคล้องกับการให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการต่อไป

โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ


ประวัติโรงพยาบาลแม่อาย และ ความเป็นมาโรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

          ความเป็นมา สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข ได้ส่งแบบสอบถาม การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ เมื่อเดือนเมษายน 2542 ทางคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา และศึกษาข้อมูล และสนใจดำเนินงาน จึงได้ส่งแบบสอบถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการ และได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ 1 ใน 24 แห่ง

จุดเริ่มต้นการดำเนินงาน

เมื่อได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
จึงส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับนโยบาย แนวทางการดำเนินงานในเดือนกันยายน 2542
หลังจากนั้น จึงได้นำนโยบายต่างๆ เข้าหารือกับคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงานเดิมของโรงพยาบาล และประมาณนโยบายการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลแม่อาย สอดคล้องกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ออกเป็น 4 คณะ ดังโครงสร้าง

โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล ทุกๆ หน่วยงาน จะมีการรวบรวมข้อมูลงาน และแยกแยะให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ โดย ใช้กฎบัตรออตตาวา เป็นแนวทางการดำนินงาน ซึ่งคณะทำงานมีบทบาท ทั้งเป็นผู้ปฏิบัติ และผู้ปรสานกิจกรรม กับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนั้นๆ เช่น มาจากทุกๆ หน่วยงานของโรงพยาบาล

กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

 • การจัดสร้างสนามกีฬาทุกประเภท และจัดอุปกรณ์ให้พอเพียง
 • ชมรมออกกำลังกาย
 • ชมรมดอกแก้ว (กิจกรรมต่างๆ ของลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำ)

กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการและญาติ

 • เครื่องดื่มบำรงสุขภาพระหว่างรอรับบริการ
 • จัดโต๊ะสำหรับพยาบาล เพื่อให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ หลังจากพบแพทย์
 • สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกจุดบริการ
 • ฯลฯ

กิจกรรมการดำเนินงาน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

 • กิจกรรม 5 ส.
 • การจัดสร้างสนามกีฬาทุกประเภท และจัดอุปกรณ์ให้พอเพียง
 • จัดสร้างสนามเด็กเล่น ศาลาพัก ให้แก่ผู้รับบริการ และช่วงขอรับบริการ
 • จัดภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย ทั้งใน และนอกอาคาร

นอกจากนั้นยังมีการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม พฤติกรรมบริการ ผู้นำพัฒนา และอื่นๆ

การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

         ในการดำเนินงานที่ผ่านของของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่บ่งบอกว่า โรงพยาบาลดำเนินงานแล้วผ่านเกณฑ์ชี้วัด ซึ่งเป็นปัญหาในกลุ่มโรงพยาบาล ที่ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในปี 2544 โรงพยาบาลแม่อาย สนใจเข้าร่วมโครงการ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Work Place) ประกอบกับมีนโยบาย ของรัฐบาล โครงการประกันสุขภาพในจังหวัดนำร่อง มีการดำเนินกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (Primary care unit) จึงได้มีการศึกษากระบวนการ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม หลังจากนั้น จึงมีการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมี

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ ที่มีมาตรฐาน สร้างความไว้วางใจ และประทับใจ แก่ประชาชนทุกระดับ

พันธกิจ มุ่งมั่นให้บริการสุขภาพ ครอบคลุมทุกด้าน โดยทีมงานที่มีคุณภาพ และชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ปรัชญา เป็นองค์กรร่วมแห่งอุดมการณ์ และคุณภาพที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเพื่อชุมชน

คำขวัญ ทุกชีวิตมีค่า เรารักษาด้วยความห่วงใย

แผนยุทธศาสตร์

 1. แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล
 2. แผนพัฒนาโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
 3. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
 4. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
 5. แผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 6. แผนงานพัฒนามาตรฐานบริการ
 7. แผนงานพัฒนาหน่วยงานสนับสนุน ด้านการบริการ

และมีการปรับเปลี่ยนคณะทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไข
1. การรับรู้แนวคิด การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ของโรงพยาบาล1. การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ครบทุกคน และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่แสดงออก ถึงศักยภาพของตนเอง
 • การกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้อง กับการทำงานแต่ละจุดบริการ
 • การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
 • 2. มีการดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลหลายๆ กิจกรรม โดยมีผู้ปฏิบัติเป็นกลุ่มเดียวกัน2. มีการประสานกิจกรรมของโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน โดยยึดหลัก ผู้บริการเป็นศูนย์กลาง และคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นเป้าหมายสำคัญ

  จุดเด่น

  1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น
  2. การมีส่วนร่วมในการทำงานของเจ้าหน้าที่
  3. ชุมชนมีส่วนร่วม
  4. มีการประสานกิจกรรมหลัก ของโรงพยาบาล เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ ภายใต้พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

  5. การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลอยู่ในกระบวนการ Plan Do Check Act

  ผลลัพธ์ของการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

  1. โรงพยาบาลแม่อายมีเจตจำนงที่ชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ครอบคลุมทุกด้าน
  2. เจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาลแม่อาย มีจิตสำนึกที่ เน้นผู้รับริการเป็นศูนย์กลาง การดำเนินงานทั้งการรักษา ส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟู และครอบคลุมทั้งกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ
  3. เกิดพฤติกรรมบริการที่ดีของเจ้าหน้าที่ และเกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ เช่น
   • มีการรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค
   • การคาดเข็มขัดนิรภัย
   • การออกกำลังกาย
   • การใช้ปิ่นโตบรรจุอาหาร เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติก
   • การประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ และประเมินภาวะเครียด
   • การตรจสุขภาพประจำปี โดยกน้นลักษณะงานเป็นหลัก เช่น กลุ่มพนักงานขับรถยนต์ เพิ่มการตรวจวัดสายตา ตาบอดสี
   • โครงการฟันสวยด้วยตัวเราเอง
  4. เกิดการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ในกล่มของประชาชน และผู้ป่วย ญาติ เช่น
   • การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ในกลุ่มแกนนำสุขภาพครอบครัว สตรีวัยทอง แกนนำสุขภาพประจำโรงเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ ฯลฯ
   • การส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
  5. มีการประสาน และร่วมกิจกรรมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
   • การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้ติดเชื้อเอดส์
   • การอบรมให้ความรู้แก่แกนนำด้านสุขภาพ และสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพต่างๆ เช่น แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว อสม. แกนนำสุขภาพในโรงเรียน ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการประเมินผลการดำเนินงาน
   • การให้ข้อมูลด้านสุขภาพ แก่ประชาคม องค์กรท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งในด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู
   • มีการส่งเสริมิาชีพ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ชมรมผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเด็กกำพร้า
   • การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า และกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ
   • ฯลฯ
  6. มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างของโรงพยาบาลแม่อาย ผ่านสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ในระดับเหรียญทอง (สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา)
  7. เกิดการปรับระบบบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นกระบวนการคุณภาพ และคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย เช่น
   • การพัฒนาสถานบริการเครือข่าย สอ. สสอ.
   • การจัดทำระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติในแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
   • การบริการที่มีการประสานงานกัน ในระหว่างหน่วยงานในโรงพยาบาล เช่น การทำแผนการจำหน่ายผู้ป่วย และส่งต่อไปให้ทีมเยี่ยมบ้าน เพื่อดูแลต่อในชุมชน
   • การบันทึกความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
   • มีการเก็บตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาน
   • การสอบเทียบ หรือผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาน
   • การสอบเทียบเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน
   • การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
   • ฯลฯ
  โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
  E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
  เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
  ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
  ADMIN : Panomkorn Peawkaew