หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มjavascript:nicTemp();

    หากใช้ google Chrome ให้ คลิกขวาที่ไฟล์และเลือกบันทึกลิงก์เป็น(save link as...)


วันที่ชื่อเอกสาร
22/01/2564

25/10/2561
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

แบบขอรับเงินค่าตอบแทน (พ.ต.ส.)
01/08/2561ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
09/07/2561แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2561
01/06/2561แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ครอบครัวเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่อาย
30/10/2563ใบยืมพัสดุ รพ.แม่อาย
29/12/2560ใบคืนครุภัณฑ์
06/12/2560แบบ ล.ย.01
28/11/2560ใบยกเลิกวันลา
28/11/2560ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
28/11/2560ใบลาพักผ่อน
13/11/2560ใบสมัคร พอ.สว. ประจำปี2560 (**หมายเหตุ ปริ้นหน้าหลังนะคะ ให้อยู่ใน 1 แผ่น)
24/03/2560แบบคำขอทำหนังสือรับรอง
17/02/2560****ตัวอย่าง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุมและฝึกอบรม****
17/02/2560ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุมและฝึกอบรม
31/01/2560คำขอเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉบับ 11
31/01/2560ใบสำคัญรับเงิน
31/01/2560อัตราการเบิกค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยเมหาจ่าย ฉบับ 11
25/01/2560แบบคำขอเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
10/01/2560แบบคำขอสลิปเงินเดือน
29/12/2558แบบฟอร์มขอลงทะเบียนใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต / โปรแกร HOSXP
08/09/2557ใบลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว/ลุกจ้างเหมาบริการ
08/09/2557แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา
08/09/2557สวัสดิการรักกษาพยาบาลอปท
08/09/2557สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
08/09/2557แบบหนังสือราชการภายนอก
08/09/2557แบบรายการค่าตรวจสุขภาพ
08/09/2557แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเบื้องต้น
08/09/2557รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
08/09/2557แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลแม่อาย
08/09/2557แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์โสตฯ
08/09/2557สัญญายืมเงินโรงพยาบาลแม่อาย
08/09/2557ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ราชการ
08/09/2557แบบฟอร์มจองบ้านพักรับรองโรงพยาบาลแม่อาย
08/09/2557แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขต
08/09/2557ใบขอรับเงินค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
08/09/2557แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
08/09/2557แบบเงินเพิ่มไม่ทำเวช
08/09/2557แบบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแม่อาย

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew