หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 4/2562
กิจกรรม Big Cleaning Day
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานบูรณาการโครงการร้อยใจจรักษ์
กิจกรรม "รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย" เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
พิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่อาย
การป้องกันอันตรายจากหมอกควัน PM 2.5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ" ด้านสาธารณสุข
นโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลแม่อาย
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข คพสอ.แม่อาย
โรงพยาบาลแม่อาย สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงพยาบาลแม่อาย ร่วมขับเคลื่อนตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่อาย ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH
ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมิน Happinometer 2562
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน
การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข รอบที่ ๑/๒๕๖๒
พี่น้องชนเผ่าลาหู่สวัสดีปีใหม่
เปิดศูนย์ ๗ วันอันตราย ปีใหม่ ๒๕๖๒
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง PCCในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
ทบทวนการบันทึกทางการพยาบาล
โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ ชุมชนในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการร้อยใจรักษ์
ท่านองคมนตรีผู้แทนพระองค์ ตรวจเยี่ยมโครงการหลวงบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม Big Cleaning day
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com