หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำปีงบประมาณ 2564... 08:30:00 - 18 ม.ค. 2564
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 15:49:00 - 14 ม.ค. 2564
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน 08:30:00 - 30 ธ.ค. 2563
4 . ประกาศทั่วไป 64EB8 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:39:00 - 22 ธ.ค. 2563
5 . ประกาศทั่วไป 64EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน... 09:49:00 - 22 ธ.ค. 2563
6 . ประกาศทั่วไป 64EB8 ข้อ 2.1 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.... 09:24:00 - 22 ธ.ค. 2563
7 . ประกาศทั่วไป 64EB8 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบ 09:22:00 - 22 ธ.ค. 2563
8 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 20:04:00 - 15 ธ.ค. 2563
9 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม... 14:48:00 - 15 ธ.ค. 2563
10 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 13:56:00 - 15 ธ.ค. 2563
11 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 13:31:00 - 15 ธ.ค. 2563
12 . ประกาศทั่วไป 63EB 2 ข้อ 1-1.13 ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานั... 13:26:00 - 15 ธ.ค. 2563
13 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1-1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 13:24:00 - 15 ธ.ค. 2563
14 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ3แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผ... 13:24:00 - 15 ธ.ค. 2563
15 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1 - 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 13:20:00 - 15 ธ.ค. 2563
16 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1-1.10ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 13:18:00 - 15 ธ.ค. 2563
17 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 13:16:00 - 15 ธ.ค. 2563
18 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนิ... 13:11:00 - 15 ธ.ค. 2563
19 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 10 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ... 12:42:00 - 15 ธ.ค. 2563
20 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตแ... 12:41:00 - 15 ธ.ค. 2563
21 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบ... 12:39:00 - 15 ธ.ค. 2563
22 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.1ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 12:38:00 - 15 ธ.ค. 2563
23 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 12:38:00 - 15 ธ.ค. 2563
24 . ประกาศทั่วไป 64EB 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 12:37:00 - 15 ธ.ค. 2563
25 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 12:35:00 - 15 ธ.ค. 2563
26 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 7 และ ข้อ 8 รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน... 12:23:00 - 15 ธ.ค. 2563
27 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 12:10:00 - 15 ธ.ค. 2563
28 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ... 12:08:00 - 15 ธ.ค. 2563
29 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ1-1.4 หน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ย... 10:58:00 - 15 ธ.ค. 2563
30 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:56:00 - 15 ธ.ค. 2563
31 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดาเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเผยแพร่... 09:12:00 - 15 ธ.ค. 2563
32 . ประกาศทั่วไป 64 EB 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:11:00 - 15 ธ.ค. 2563
33 . ประกาศทั่วไป 64EB1ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ว... 09:09:00 - 15 ธ.ค. 2563
34 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล... 09:09:00 - 15 ธ.ค. 2563
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.4 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:30:00 - 11 ธ.ค. 2563
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 11:25:00 - 11 ธ.ค. 2563
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัด 11:00:00 - 11 ธ.ค. 2563
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและส 10:25:00 - 11 ธ.ค. 2563
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 1-1... 08:27:00 - 11 ธ.ค. 2563
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1)EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน 08:25:00 - 11 ธ.ค. 2563
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 4 หลักฐานจากเวปไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 08:20:00 - 11 ธ.ค. 2563
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำ... 08:17:00 - 11 ธ.ค. 2563
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 เดื... 13:05:00 - 30 พ.ย. 2563
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 08:30:00 - 24 พ.ย. 2563
45 . ประกาศทั่วไป บริษัท เทพไทย โปรดัคท์บริจาคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11:39:00 - 11 พ.ย. 2563
46 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 10:36:00 - 03 พ.ย. 2563
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 เดื... 13:03:00 - 31 ต.ค. 2563
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 09:30:00 - 30 ต.ค. 2563
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ1.6 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:50:00 - 08 ต.ค. 2563
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 11:20:00 - 08 ต.ค. 2563
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประ... 11:15:00 - 08 ต.ค. 2563
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.5 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 11:00:00 - 08 ต.ค. 2563
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:10:00 - 08 ต.ค. 2563
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:20:00 - 08 ต.ค. 2563
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ย... 09:10:00 - 08 ต.ค. 2563
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 09:10:00 - 06 ต.ค. 2563
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปี... 08:30:00 - 06 ต.ค. 2563
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประม... 08:30:00 - 06 ต.ค. 2563
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่... 08:30:00 - 06 ต.ค. 2563
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานว... 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีง... 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 4 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 10:50:00 - 02 ต.ค. 2563
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอ... 08:30:00 - 28 ก.ย. 2563
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารห้องยาและห้องบัตร จำนวน 1 งาน ด... 11:46:00 - 17 ก.ย. 2563
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งต... 08:30:00 - 14 ก.ย. 2563
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II จำนว... 10:42:00 - 09 ก.ย. 2563
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เ... 09:59:00 - 02 ก.ย. 2563
70 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ (รอบที่... 21:59:00 - 28 ส.ค. 2563
71 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.4 และ 2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผย (... 21:54:00 - 28 ส.ค. 2563
72 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ (รอบที่... 21:44:00 - 28 ส.ค. 2563
73 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 21:33:00 - 28 ส.ค. 2563
74 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ระบบ MITAS ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่ ... 21:23:00 - 28 ส.ค. 2563
75 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่อง (... 21:14:00 - 28 ส.ค. 2563
76 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.3 แผนปฎิบัติการปะจำปีของหน่วงาน และการติดตามประเมินผล(รวม) 21:07:00 - 28 ส.ค. 2563
77 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ (รอบที่... 21:06:00 - 28 ส.ค. 2563
78 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ1.3 และ 2.3 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ (รอบ... 21:02:00 - 28 ส.ค. 2563
79 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบที่ 2) 21:01:00 - 28 ส.ค. 2563
80 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 20:51:00 - 28 ส.ค. 2563
81 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.1 และ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาอข้อกำหนด และ หนังสือเ... 20:47:00 - 28 ส.ค. 2563
82 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบ2) 20:40:00 - 28 ส.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 .1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี... 20:39:00 - 28 ส.ค. 2563
84 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบั... 20:35:00 - 28 ส.ค. 2563
85 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 17:48:00 - 28 ส.ค. 2563
86 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแ... 17:46:00 - 28 ส.ค. 2563
87 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 17:36:00 - 28 ส.ค. 2563
88 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.1 , 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ (รอบ 2 ) 17:31:00 - 28 ส.ค. 2563
89 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบที่ 2 ) 17:21:00 - 28 ส.ค. 2563
90 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนว... 14:41:00 - 28 ส.ค. 2563
91 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 5 (รอบ 2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หร... 14:18:00 - 28 ส.ค. 2563
92 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป... 14:10:00 - 28 ส.ค. 2563
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป... 11:39:00 - 27 ส.ค. 2563
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ยาว 74 เมตร และก่อสร้างประตูรั้วเ... 10:35:00 - 27 ส.ค. 2563
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารห้องยาและห้องบัตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา... 09:55:00 - 27 ส.ค. 2563
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:05:00 - 25 ส.ค. 2563
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 08:30:00 - 25 ส.ค. 2563
98 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 6 ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง (... 20:19:00 - 20 ส.ค. 2563
99 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปร... 18:54:00 - 20 ส.ค. 2563
100 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 18:42:00 - 20 ส.ค. 2563
101 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบที่ 2... 11:22:00 - 20 ส.ค. 2563
102 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่อง... 11:17:00 - 20 ส.ค. 2563
103 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 (รอบที่ 2) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู... 11:11:00 - 20 ส.ค. 2563
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างต่อเติมอาคารห้องยาและห้องบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิ... 10:19:00 - 19 ส.ค. 2563
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เมืองน้อย จำนวน 1 ... 09:30:00 - 19 ส.ค. 2563
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจว... 08:30:00 - 14 ส.ค. 2563
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญ... 10:49:00 - 13 ส.ค. 2563
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.3-ข้อ 3.2.4 รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.3.6 (1) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ชุดจัดซื้... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.3.6 (2) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพ... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือน กรกฎาคม 256... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือน กรกฎาคม 2563 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน เดือน กรกฎาคม 2563 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ จำนวน... 10:30:00 - 23 ก.ค 2563
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ยาว 74 เมตร และก่อสร้างประตูรั้วเหล็กบานเ... 10:25:00 - 23 ก.ค 2563
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เมืองน้อย ขนาด รั้ว... 10:23:00 - 23 ก.ค 2563
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชน... 08:30:00 - 23 ก.ค 2563
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือน มิถุนายน 25... 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือน มิถุนายน 2563 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน เดือน มิถุนายน 2563 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 13:58:00 - 25 มิ.ย. 2563
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10:40:00 - 23 มิ.ย. 2563
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเ... 10:30:00 - 10 มิ.ย. 2563
133 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 2/2563 20:39:00 - 08 มิ.ย. 2563
134 . ประกาศทั่วไป EB 14 ภาพประกอบการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี... 19:13:00 - 08 มิ.ย. 2563
135 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผล 2/2563 19:09:00 - 08 มิ.ย. 2563
136 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความลงนามประกาศการประเมินผล 2/2563 19:04:00 - 08 มิ.ย. 2563
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 2 ข้อ 3.2.3-ข้อ 3.2.4 รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพ... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.3.6 (1) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.3.6 (2) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ชุดจัดซื้... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผูู้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื... 10:28:00 - 21 พ.ค. 2563
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... 13:10:00 - 14 พ.ค. 2563
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10:39:00 - 08 พ.ค. 2563
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอ... 09:33:00 - 08 พ.ค. 2563
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ... 10:25:00 - 05 พ.ค. 2563
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เมษายน 2563 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เมษายน 2563 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน เมษายน 2563 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำน... 09:39:00 - 28 ม.ย. 2563
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 08:30:00 - 14 ม.ย. 2563
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) มีนาคม 2563 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มีนาคม 2563 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน มีนาคม 2563 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำป... 08:30:00 - 30 มี.ค. 2563
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (มินิมาร์ท) ประจำปี 2563 10:49:00 - 25 มี.ค. 2563
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำน... 08:30:00 - 11 มี.ค. 2563
170 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 22:54:00 - 10 มี.ค. 2563
171 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 22:34:00 - 10 มี.ค. 2563
172 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.... 22:34:00 - 10 มี.ค. 2563
173 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชก... 22:33:00 - 10 มี.ค. 2563
174 . ประกาศทั่วไป EB 1ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 21:20:00 - 10 มี.ค. 2563
175 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 20:34:00 - 10 มี.ค. 2563
176 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 20:23:00 - 10 มี.ค. 2563
177 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบั... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
178 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 .1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
179 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
180 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
181 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแ... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
182 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
183 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
184 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
185 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 20:14:00 - 10 มี.ค. 2563
186 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 20:13:00 - 10 มี.ค. 2563
187 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
188 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐาน... 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
189 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
190 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 3 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
191 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
192 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
193 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.3 และ 2.3 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
194 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.4 และ 2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
195 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.1-2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
196 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
197 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 19:10:00 - 10 มี.ค. 2563
198 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 19:09:00 - 10 มี.ค. 2563
199 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
200 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่า... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
201 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 3 มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม ว... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
202 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ วิธีการดำเน... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
203 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
204 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 18:50:00 - 10 มี.ค. 2563
205 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/ ส... 18:44:00 - 10 มี.ค. 2563
206 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน... 18:25:00 - 10 มี.ค. 2563
207 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 18:09:00 - 10 มี.ค. 2563
208 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 18:08:00 - 10 มี.ค. 2563
209 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
210 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 2 คำสั่ง/ ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผ... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
211 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ตามที่หน... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
212 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
213 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
214 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 17:58:00 - 10 มี.ค. 2563
215 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 17:57:00 - 10 มี.ค. 2563
216 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 17:29:00 - 10 มี.ค. 2563
217 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:10:00 - 10 มี.ค. 2563
218 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 16:10:00 - 10 มี.ค. 2563
219 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 15:50:00 - 10 มี.ค. 2563
220 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 15:34:00 - 10 มี.ค. 2563
221 . ประกาศทั่วไป ข้อ 4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการประชุม 14:59:00 - 10 มี.ค. 2563
222 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย 14:53:00 - 10 มี.ค. 2563
223 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:37:00 - 10 มี.ค. 2563
224 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (รวม EB 3.1.1) 14:33:00 - 10 มี.ค. 2563
225 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 14:28:00 - 10 มี.ค. 2563
226 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี... 14:27:00 - 10 มี.ค. 2563
227 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของห... 14:04:00 - 10 มี.ค. 2563
228 . ประกาศทั่วไป ข้อ 3 ภาพถ่ายการประชุมฯ 13:56:00 - 10 มี.ค. 2563
229 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 13:56:00 - 10 มี.ค. 2563
230 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 13:48:00 - 10 มี.ค. 2563
231 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 2.1 ภาพถ่ายประกอบ 13:48:00 - 10 มี.ค. 2563
232 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำ... 13:41:00 - 10 มี.ค. 2563
233 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 1 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทั... 13:33:00 - 10 มี.ค. 2563
234 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แบะการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม... 13:24:00 - 10 มี.ค. 2563
235 . ประกาศทั่วไป EB 9 1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13:13:00 - 10 มี.ค. 2563
236 . ประกาศทั่วไป มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำน... 13:06:00 - 10 มี.ค. 2563
237 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ ... 12:59:00 - 10 มี.ค. 2563
238 . ประกาศทั่วไป 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 12:34:00 - 10 มี.ค. 2563
239 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเ... 12:26:00 - 10 มี.ค. 2563
240 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 12:16:00 - 10 มี.ค. 2563
241 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 4.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 11:53:00 - 10 มี.ค. 2563
242 . ประกาศทั่วไป EB 9 7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแน... 11:48:00 - 10 มี.ค. 2563
243 . ประกาศทั่วไป 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 11:45:00 - 10 มี.ค. 2563
244 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 11:43:00 - 10 มี.ค. 2563
245 . ประกาศทั่วไป มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 11:26:00 - 10 มี.ค. 2563
246 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 11:19:00 - 10 มี.ค. 2563
247 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย... 11:09:00 - 10 มี.ค. 2563
248 . ประกาศทั่วไป ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ... 10:53:00 - 10 มี.ค. 2563
249 . ประกาศทั่วไป EB 9 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบ... 10:53:00 - 10 มี.ค. 2563
250 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 2.3 มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง 10:44:00 - 10 มี.ค. 2563
251 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 10:43:00 - 10 มี.ค. 2563
252 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้อ... 10:37:00 - 10 มี.ค. 2563
253 . ประกาศทั่วไป EB 23 1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2 10:29:00 - 10 มี.ค. 2563
254 . ประกาศทั่วไป 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2 10:22:00 - 10 มี.ค. 2563
255 . ประกาศทั่วไป ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย 10:19:00 - 10 มี.ค. 2563
256 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 1 และ ข้อ 2 10:19:00 - 10 มี.ค. 2563
257 . ประกาศทั่วไป 2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย 10:15:00 - 10 มี.ค. 2563
258 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้ร... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
259 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านร... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
260 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทร... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
261 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่อง... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
262 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
263 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มื... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
264 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 6 ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
265 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
266 . ประกาศทั่วไป ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:09:00 - 10 มี.ค. 2563
267 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 10:08:00 - 10 มี.ค. 2563
268 . ประกาศทั่วไป 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธา... 10:06:00 - 10 มี.ค. 2563
269 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 10:00:00 - 10 มี.ค. 2563
270 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ระบบ MITAS ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่... 09:55:00 - 10 มี.ค. 2563
271 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 09:35:00 - 10 มี.ค. 2563
272 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 09:33:00 - 10 มี.ค. 2563
273 . ประกาศทั่วไป 1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลือนชมรมจริยธรรม 09:30:00 - 10 มี.ค. 2563
274 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 3-4 09:22:00 - 10 มี.ค. 2563
275 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ 09:20:00 - 10 มี.ค. 2563
276 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย... 09:18:00 - 10 มี.ค. 2563
277 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 09:11:00 - 10 มี.ค. 2563
278 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
279 . ประกาศทั่วไป EB 14 ภาพถ่ายประกอบ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
280 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลปฎิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงานแล... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
281 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
282 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
283 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
284 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
285 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
286 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
287 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
288 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 2 คำสั่ง / ข้อสั่งการหรือมาตรการการป้องกันการรับสินบน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
289 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
290 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
291 . ประกาศทั่วไป มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
292 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
293 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2 โครงการ / แผนงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
294 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่ว... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
295 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
296 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
297 . ประกาศทั่วไป มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
298 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏกา... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
299 . ประกาศทั่วไป EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
300 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 7 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
301 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
302 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
303 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
304 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
305 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่ว... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
306 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
307 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ และปรากฏก... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
308 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อส... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
309 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
310 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
311 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
312 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
313 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
314 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
315 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 5 .1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
316 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
317 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
318 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
319 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
320 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
321 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนว... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
322 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
323 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
324 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
325 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการข... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
326 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
327 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
328 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหาผู้เช่าพื้นที่ให้บริการร้านค้าจำหน่ายสินค้าบริโภคและอุปโภค ประจำปี 2563 15:31:00 - 06 มี.ค. 2563
329 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16:23:00 - 28 ก.พ. 2563
330 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.2.4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1) 16:10:00 - 28 ก.พ. 2563
331 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน กุมภาพันธ์ 2563 10:02:00 - 28 ก.พ. 2563
332 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กุมภาพันธ์ 2563 10:01:00 - 28 ก.พ. 2563
333 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) กุมภาพันธ์ 2563 09:59:00 - 28 ก.พ. 2563
334 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 09:57:00 - 28 ก.พ. 2563
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน 10:42:00 - 25 ก.พ. 2563
336 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร ชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ค... 10:24:00 - 25 ก.พ. 2563
337 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ขนะงานจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 09:32:00 - 21 ก.พ. 2563
338 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน มกราคม 2563 11:15:00 - 31 ม.ค. 2563
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มกราคม 2563 11:12:00 - 31 ม.ค. 2563
340 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) มกราคม 2563 11:11:00 - 31 ม.ค. 2563
341 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 11:10:00 - 31 ม.ค. 2563
342 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน ธันวาคม 2562 10:56:00 - 27 ธ.ค. 2562
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ธันวาคม 2562 10:55:00 - 27 ธ.ค. 2562
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ธันวาคม 2562 10:53:00 - 27 ธ.ค. 2562
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 10:52:00 - 27 ธ.ค. 2562
346 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 08:30:00 - 17 ธ.ค. 2562
347 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB1 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 10:12:00 - 16 ธ.ค. 2562
348 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม... 08:30:00 - 12 ธ.ค. 2562
349 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ชุดจัดซื้อจัด... 16:34:00 - 09 ธ.ค. 2562
350 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,00... 16:32:00 - 09 ธ.ค. 2562
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื... 16:21:00 - 29 พ.ย. 2562
352 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ 16:19:00 - 29 พ.ย. 2562
353 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน พฤศจิกายน 2562 14:52:00 - 29 พ.ย. 2562
354 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พฤศจิกายน 2562 14:51:00 - 29 พ.ย. 2562
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) พฤศจิกายน 2562 14:50:00 - 29 พ.ย. 2562
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 14:49:00 - 29 พ.ย. 2562
357 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 10:29:00 - 29 พ.ย. 2562
358 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความ รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ,3.2.2 ขออนุญาตเผยแ... 10:28:00 - 29 พ.ย. 2562
359 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10:25:00 - 29 พ.ย. 2562
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 1-3 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร. 1) ประจำเดือนพฤศจ... 10:16:00 - 29 พ.ย. 2562
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคร... 15:14:00 - 19 พ.ย. 2562
362 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคร... 15:12:00 - 19 พ.ย. 2562
363 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคร... 09:15:00 - 19 พ.ย. 2562
364 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอ... 08:30:00 - 13 พ.ย. 2562
365 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ 256... 08:30:00 - 08 พ.ย. 2562
366 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 16:20:00 - 05 พ.ย. 2562
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.2 งบลงทุน 16:18:00 - 05 พ.ย. 2562
368 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 10:21:00 - 05 พ.ย. 2562
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือ... 10:45:00 - 04 พ.ย. 2562
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ขอ... 10:44:00 - 04 พ.ย. 2562
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกั... 10:43:00 - 04 พ.ย. 2562
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข 16:29:00 - 31 ต.ค. 2562
373 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน ตุลาคม 2562 13:48:00 - 31 ต.ค. 2562
374 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตุลาคม 2562 13:47:00 - 31 ต.ค. 2562
375 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ตุลาคม 2562 13:46:00 - 31 ต.ค. 2562
376 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 13:42:00 - 31 ต.ค. 2562
377 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย 11:33:00 - 31 ต.ค. 2562
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ1-3 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาค... 10:12:00 - 31 ต.ค. 2562
379 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.3รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดวื้อจัดจ้าง 10:10:00 - 31 ต.ค. 2562
380 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 13:40:00 - 30 ต.ค. 2562
381 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 13:39:00 - 30 ต.ค. 2562
382 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:49:00 - 30 ต.ค. 2562
383 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:45:00 - 30 ต.ค. 2562
384 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:40:00 - 30 ต.ค. 2562
385 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:32:00 - 30 ต.ค. 2562
386 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:23:00 - 30 ต.ค. 2562
387 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:20:00 - 30 ต.ค. 2562
388 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:17:00 - 30 ต.ค. 2562
389 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:15:00 - 30 ต.ค. 2562
390 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:10:00 - 30 ต.ค. 2562
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 3.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:20:00 - 29 ต.ค. 2562
392 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 10:18:00 - 29 ต.ค. 2562
393 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:15:00 - 29 ต.ค. 2562
394 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10:11:00 - 29 ต.ค. 2562
395 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 25... 10:09:00 - 29 ต.ค. 2562
396 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 1 ข้อ 3.3 Capture หน้าจอ 09:29:00 - 29 ต.ค. 2562
397 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 1 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเผยแพร่ 09:25:00 - 29 ต.ค. 2562
398 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:23:00 - 29 ต.ค. 2562
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 6. EB 1 ข้อ 2 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้จัดจ้าง 09:22:00 - 29 ต.ค. 2562
400 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 5.EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 09:21:00 - 29 ต.ค. 2562
401 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 4.EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด 09:20:00 - 29 ต.ค. 2562
402 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 3.EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 09:19:00 - 29 ต.ค. 2562
403 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 2.EB 1 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 09:18:00 - 29 ต.ค. 2562
404 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 1. EB 1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 09:17:00 - 29 ต.ค. 2562
405 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB1 ข้อ 1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web site 09:15:00 - 29 ต.ค. 2562
406 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB1 ข้อ 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ 09:12:00 - 29 ต.ค. 2562
407 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประม... 09:10:00 - 29 ต.ค. 2562
408 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digi... 08:30:00 - 29 ต.ค. 2562
409 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.6(2) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บา... 10:34:00 - 22 ต.ค. 2562
410 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.6 (1)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000... 10:31:00 - 22 ต.ค. 2562
411 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ) 16:20:00 - 18 ต.ค. 2562
412 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ 16:28:00 - 16 ต.ค. 2562
413 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข 10:27:00 - 16 ต.ค. 2562
414 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ 10:22:00 - 16 ต.ค. 2562
415 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.8 Print Screen คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ 17:10:00 - 15 ต.ค. 2562
416 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 16:32:00 - 15 ต.ค. 2562
417 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.5 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 16:30:00 - 15 ต.ค. 2562
418 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออณุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้... 16:30:00 - 15 ต.ค. 2562
419 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16:25:00 - 15 ต.ค. 2562
420 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพ... 16:00:00 - 15 ต.ค. 2562
421 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:34:00 - 15 ต.ค. 2562
422 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ 11:20:00 - 15 ต.ค. 2562
423 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 11:18:00 - 15 ต.ค. 2562
424 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 11:11:00 - 15 ต.ค. 2562
425 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูกต่อสาธารณะ แนวทางการตรวจสอบและPrint Scree... 10:33:00 - 15 ต.ค. 2562
426 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.4 บันทึกข้อความประกาศกระบวนการตรวจสอบและประกาศ ,ขออนุาตเผยแพร่แนวทา... 10:32:00 - 15 ต.ค. 2562
427 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.8 Print Screen คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ 10:26:00 - 15 ต.ค. 2562
428 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 10:25:00 - 15 ต.ค. 2562
429 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 10:24:00 - 15 ต.ค. 2562
430 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.5 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 10:23:00 - 15 ต.ค. 2562
431 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10:22:00 - 15 ต.ค. 2562
432 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.1 บันทึกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ,3.1.2 บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 10:19:00 - 15 ต.ค. 2562
433 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:00:00 - 15 ต.ค. 2562
434 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:00:00 - 15 ต.ค. 2562
435 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน 08:00:00 - 15 ต.ค. 2562
436 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 17:00:00 - 08 ต.ค. 2562
437 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16:15:00 - 08 ต.ค. 2562
438 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 16:31:00 - 01 ต.ค. 2562
439 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ2 3.1.7 ฟอร์มการเผยแพร่ 16:30:00 - 01 ต.ค. 2562
440 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกียวข... 16:27:00 - 01 ต.ค. 2562
441 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 2 (3) ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงานในหน่วยงาน 16:25:00 - 01 ต.ค. 2562
442 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่งประกาศ ลงนามโดย... 16:20:00 - 01 ต.ค. 2562
443 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ1.2 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเ... 16:15:00 - 01 ต.ค. 2562
444 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 16:10:00 - 01 ต.ค. 2562
445 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการใช้งานระบบhosxp สำหรับผู้ใช้งาน 15:03:00 - 01 ต.ค. 2562
446 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.1 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน 10:31:00 - 01 ต.ค. 2562
447 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.1.2 เงินบำรุง ปี2563 10:20:00 - 01 ต.ค. 2562
448 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 10:18:00 - 01 ต.ค. 2562
449 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 2 ,2.1 ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าโปร่งใส 10:17:00 - 01 ต.ค. 2562
450 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 1. การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส 10:16:00 - 01 ต.ค. 2562
451 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 14:59:00 - 30 ก.ย. 2562
452 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 11:44:00 - 30 ก.ย. 2562
453 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 11:18:00 - 30 ก.ย. 2562
454 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำและซ่อมฟันเทียมชนิดติดแน่นและถอดได้ จำนว... 10:05:00 - 30 ก.ย. 2562
455 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 14:58:00 - 02 ก.ย. 2562
456 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 11:16:00 - 02 ก.ย. 2562
457 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสงทางทันตกรรมแบบไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง โด... 08:30:00 - 28 ส.ค. 2562
458 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2 ชุ... 08:30:00 - 21 ส.ค. 2562
459 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 แบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ 14:45:00 - 16 ส.ค. 2562
460 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นแล... 14:35:00 - 16 ส.ค. 2562
461 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ 14:18:00 - 16 ส.ค. 2562
462 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาก... 14:15:00 - 16 ส.ค. 2562
463 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... 09:20:00 - 16 ส.ค. 2562
464 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... 09:15:00 - 16 ส.ค. 2562
465 . ประกาศทั่วไป EB 3.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผย... 20:33:00 - 05 ส.ค. 2562
466 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 2.2ไตรมาสที่ 4 ( รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป... 20:27:00 - 05 ส.ค. 2562
467 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเค... 19:19:00 - 05 ส.ค. 2562
468 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 18:57:00 - 05 ส.ค. 2562
469 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินง... 18:52:00 - 05 ส.ค. 2562
470 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 18:48:00 - 05 ส.ค. 2562
471 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1 (8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน รพ.แม่อาย 18:34:00 - 05 ส.ค. 2562
472 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 3 (หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2) 18:28:00 - 05 ส.ค. 2562
473 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อาย 21:59:00 - 02 ส.ค. 2562
474 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื... 21:57:00 - 02 ส.ค. 2562
475 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 21:56:00 - 02 ส.ค. 2562
476 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรีย... 21:56:00 - 02 ส.ค. 2562
477 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ 2(5) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอ... 21:55:00 - 02 ส.ค. 2562
478 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ 2(4.2) กลไกกำกับติดตาม สรุปต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 21:47:00 - 02 ส.ค. 2562
479 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใ... 21:40:00 - 02 ส.ค. 2562
480 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 4 รายงานการติดตามการดำเนเนงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อ... 21:38:00 - 02 ส.ค. 2562
481 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือส... 21:25:00 - 02 ส.ค. 2562
482 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทรายผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแ... 21:23:00 - 02 ส.ค. 2562
483 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บ... 19:04:00 - 02 ส.ค. 2562
484 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 (รอบที่ 2) ผลการกำกับติดตามที่ระบุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี 62 ประกอ... 18:10:00 - 02 ส.ค. 2562
485 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562 10:16:00 - 02 ส.ค. 2562
486 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 13:11:00 - 31 ก.ค 2562
487 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 11:05:00 - 31 ก.ค 2562
488 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แล... 10:33:00 - 08 ก.ค 2562
489 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 08:30:00 - 04 ก.ค 2562
490 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 10:15:00 - 03 ก.ค 2562
491 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... 08:30:00 - 12 มิ.ย. 2562
492 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 16:11:00 - 04 มิ.ย. 2562
493 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 13:10:00 - 04 มิ.ย. 2562
494 . ประกาศทั่วไป Flow Chart EB9 1(8) 16:39:00 - 03 มิ.ย. 2562
495 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดร... 08:30:00 - 10 พ.ค. 2562
496 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 16:10:00 - 07 พ.ค. 2562
497 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 15:30:00 - 07 พ.ค. 2562
498 . ประกาศทั่วไป นโยบายโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอแม่อาย 09:30:00 - 01 พ.ค. 2562
499 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 11:29:00 - 26 ม.ย. 2562
500 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:44:00 - 26 ม.ย. 2562
501 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 10:22:00 - 26 ม.ย. 2562
502 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 08:00:00 - 26 ม.ย. 2562
503 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ รพ.แม่อาย ก.พ.... 11:31:00 - 24 ม.ย. 2562
504 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาก... 11:25:00 - 24 ม.ย. 2562
505 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปี ของบุคลากร รพ.แม่อาย เม.ย. 62 11:14:00 - 24 ม.ย. 2562
506 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปี... 08:30:00 - 24 ม.ย. 2562
507 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 15:20:00 - 05 ม.ย. 2562
508 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 14:13:00 - 05 ม.ย. 2562
509 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB25 22:51:00 - 22 มี.ค. 2562
510 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 10:36:00 - 14 มี.ค. 2562
511 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา... 13:09:00 - 13 มี.ค. 2562
512 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 21:35:00 - 11 มี.ค. 2562
513 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป 15:01:00 - 11 มี.ค. 2562
514 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรโรงพยาบาลแม่อาย 21:28:00 - 08 มี.ค. 2562
515 . ประกาศทั่วไป ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรานชการประจำปี2562 ถึง 28กุมภาพันธ์ 2... 20:18:00 - 05 มี.ค. 2562
516 . ประกาศทั่วไป รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 17:57:00 - 05 มี.ค. 2562
517 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 16:30:00 - 04 มี.ค. 2562
518 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส... 16:26:00 - 04 มี.ค. 2562
519 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยาธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายย... 16:23:00 - 04 มี.ค. 2562
520 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 16:23:00 - 04 มี.ค. 2562
521 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนกในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ารา... 16:22:00 - 04 มี.ค. 2562
522 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคั... 16:15:00 - 04 มี.ค. 2562
523 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเมนฉุกเฉิน ATS ไปยังเครื่อง Gen. 10:34:00 - 04 มี.ค. 2562
524 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 10:02:00 - 04 มี.ค. 2562
525 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 14:30:00 - 01 มี.ค. 2562
526 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ... 14:28:00 - 01 มี.ค. 2562
527 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB9 12:16:00 - 01 มี.ค. 2562
528 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 11:07:00 - 01 มี.ค. 2562
529 . ประกาศทั่วไป ช่องทางร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ / ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ผ่านระบบไปรษณีย... 17:20:00 - 28 ก.พ. 2562
530 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินเรื่องร้องเรียน ผู้บริหารทราบ 17:13:00 - 28 ก.พ. 2562
531 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความสรุปรายงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน 17:12:00 - 28 ก.พ. 2562
532 . ประกาศทั่วไป ระบบการตอบสนองรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายใน 15... 17:10:00 - 28 ก.พ. 2562
533 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้... 17:00:00 - 28 ก.พ. 2562
534 . ประกาศทั่วไป พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 16:07:00 - 28 ก.พ. 2562
535 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภา... 16:04:00 - 28 ก.พ. 2562
536 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 15:58:00 - 28 ก.พ. 2562
537 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลแม่อาย 15:15:00 - 28 ก.พ. 2562
538 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและขออนุ... 22:44:00 - 27 ก.พ. 2562
539 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ประเมินปลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุค... 21:27:00 - 26 ก.พ. 2562
540 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB14 12:19:00 - 26 ก.พ. 2562
541 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุ... 10:28:00 - 26 ก.พ. 2562
542 . ประกาศทั่วไป ภาพถ่าย EB14 18:08:00 - 25 ก.พ. 2562
543 . ประกาศทั่วไป การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกั... 17:35:00 - 25 ก.พ. 2562
544 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน... 16:00:00 - 25 ก.พ. 2562
545 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย เข้าอาคารใหม่ 10:29:00 - 25 ก.พ. 2562
546 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ... 20:03:00 - 20 ก.พ. 2562
547 . ประกาศทั่วไป การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางร... 14:25:00 - 20 ก.พ. 2562
548 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB18 13:11:00 - 20 ก.พ. 2562
549 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB21 12:27:00 - 20 ก.พ. 2562
550 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB13 12:17:00 - 20 ก.พ. 2562
551 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ 16:05:00 - 19 ก.พ. 2562
552 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 22:35:00 - 13 ก.พ. 2562
553 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB19 12:23:00 - 13 ก.พ. 2562
554 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB6 12:14:00 - 13 ก.พ. 2562
555 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่... 23:51:00 - 12 ก.พ. 2562
556 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็... 23:00:00 - 12 ก.พ. 2562
557 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 22:40:00 - 12 ก.พ. 2562
558 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒ... 22:24:00 - 11 ก.พ. 2562
559 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบที่1 สิ้นสุด... 20:14:00 - 11 ก.พ. 2562
560 . ประกาศทั่วไป การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 15:22:00 - 11 ก.พ. 2562
561 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 14:19:00 - 11 ก.พ. 2562
562 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 13:16:00 - 11 ก.พ. 2562
563 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB26 12:29:00 - 11 ก.พ. 2562
564 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB20 12:22:00 - 11 ก.พ. 2562
565 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกั... 11:08:00 - 11 ก.พ. 2562
566 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB7 12:14:00 - 08 ก.พ. 2562
567 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB5 12:12:00 - 08 ก.พ. 2562
568 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิ... 09:13:00 - 08 ก.พ. 2562
569 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้คว... 14:44:00 - 07 ก.พ. 2562
570 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB23 12:28:00 - 07 ก.พ. 2562
571 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB24 12:28:00 - 07 ก.พ. 2562
572 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB22 12:27:00 - 07 ก.พ. 2562
573 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอกและอาคา... 10:45:00 - 07 ก.พ. 2562
574 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10:17:00 - 07 ก.พ. 2562
575 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 2.1(ไตรมาส 2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป้อง... 21:00:00 - 06 ก.พ. 2562
576 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปร... 20:19:00 - 06 ก.พ. 2562
577 . ประกาศทั่วไป คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรีย... 14:07:00 - 06 ก.พ. 2562
578 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:45:00 - 06 ก.พ. 2562
579 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2... 09:44:00 - 06 ก.พ. 2562
580 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 23:39:00 - 05 ก.พ. 2562
581 . ประกาศทั่วไป รายงานการจัดโครงการอุบัติเหตุบนท้องถนน EB6ข้อ6 22:44:00 - 04 ก.พ. 2562
582 . ประกาศทั่วไป หนังสือเชิญประชุมกู้ชีพกู้ภัย EB6ข้อ 3 22:36:00 - 04 ก.พ. 2562
583 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 EB10 16:04:00 - 04 ก.พ. 2562
584 . ประกาศทั่วไป การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อ... 09:41:00 - 04 ก.พ. 2562
585 . ประกาศทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่... 10:56:00 - 31 ม.ค. 2562
586 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน 23:55:00 - 30 ม.ค. 2562
587 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อหมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒ... 16:45:00 - 29 ม.ค. 2562
588 . ประกาศทั่วไป โครงสร้างของโรงพยาบาลแม่อาย 14:21:00 - 29 ม.ค. 2562
589 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงสาธารณสุข 14:20:00 - 29 ม.ค. 2562
590 . ประกาศทั่วไป ITA กฎกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา) 09:40:00 - 29 ม.ค. 2562
591 . ประกาศทั่วไป นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลแม่อาย 16:38:00 - 28 ม.ค. 2562
592 . ประกาศทั่วไป ผู้บริหารโรงพยาบาลแม่อาย 16:20:00 - 28 ม.ค. 2562
593 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 14:58:00 - 28 ม.ค. 2562
594 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส... 14:58:00 - 28 ม.ค. 2562
595 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนกในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ารา... 14:56:00 - 28 ม.ค. 2562
596 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยาธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายย... 14:56:00 - 28 ม.ค. 2562
597 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคั... 14:48:00 - 28 ม.ค. 2562
598 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11:23:00 - 28 ม.ค. 2562
599 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 11:22:00 - 28 ม.ค. 2562
600 . ประกาศทั่วไป จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH of Conduct) 09:22:00 - 28 ม.ค. 2562
601 . ประกาศทั่วไป ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงส... 09:19:00 - 28 ม.ค. 2562
602 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิ... 14:12:00 - 25 ม.ค. 2562
603 . ประกาศทั่วไป การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 11:36:00 - 25 ม.ค. 2562
604 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำป... 15:30:00 - 24 ม.ค. 2562
605 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกห... 18:41:00 - 23 ม.ค. 2562
606 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่... 16:12:00 - 23 ม.ค. 2562
607 . ประกาศทั่วไป แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 15:52:00 - 23 ม.ค. 2562
608 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริต 15:00:00 - 23 ม.ค. 2562
609 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB17 12:22:00 - 23 ม.ค. 2562
610 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB15 12:20:00 - 23 ม.ค. 2562
611 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB16 12:20:00 - 23 ม.ค. 2562
612 . ประกาศทั่วไป นโยบายนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 11:27:00 - 23 ม.ค. 2562
613 . ประกาศทั่วไป นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข 11:27:00 - 23 ม.ค. 2562
614 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รั้วลวดหนาม พร้อมงานไฟฟ้าส่องสว่า... 10:55:00 - 23 ม.ค. 2562
615 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนก... 10:16:00 - 23 ม.ค. 2562
616 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมห้องรอคลอดและห้องคลอด 10:15:00 - 23 ม.ค. 2562
617 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกลุ่มดังกล่าวมี... 23:34:00 - 22 ม.ค. 2562
618 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน EB17 12:19:00 - 22 ม.ค. 2562
619 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเครื่องปั่นไฟฟ้า ขนาด 300 KVA 11:35:00 - 17 ม.ค. 2562
620 . ประกาศทั่วไป หนังสือเชิญประชุมร่วมรณรงค์ ใส่หมวกกันน๊อค 22:57:00 - 16 ม.ค. 2562
621 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานการการจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน EB5 ข้อ5 22:27:00 - 16 ม.ค. 2562
622 . ประกาศทั่วไป ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่อาย (พชอ.) เพื่อเลือกภารกิจของผู้ม... 22:22:00 - 16 ม.ค. 2562
623 . ประกาศทั่วไป Print Screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่อาย EB18 (6.2) 16:41:00 - 16 ม.ค. 2562
624 . ประกาศทั่วไป หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน EB 5 ข้อ 3 13:12:00 - 16 ม.ค. 2562
625 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 19:48:00 - 15 ม.ค. 2562
626 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกั... 15:05:00 - 14 ม.ค. 2562
627 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวน... 10:35:00 - 14 ม.ค. 2562
628 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:43:00 - 10 ม.ค. 2562
629 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. จำนวน 1 หลัง 11:35:00 - 10 ม.ค. 2562
630 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ เดือน... 10:07:00 - 10 ม.ค. 2562
631 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม ... 09:25:00 - 10 ม.ค. 2562
632 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2562 14:30:00 - 08 ม.ค. 2562
633 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็... 13:09:00 - 04 ม.ค. 2562
634 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB8 12:15:00 - 04 ม.ค. 2562
635 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 11:13:00 - 04 ม.ค. 2562
636 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อหมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรม NO Gift ... 23:32:00 - 03 ม.ค. 2562
637 . ประกาศทั่วไป หมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 14:00:00 - 03 ม.ค. 2562
638 . ประกาศทั่วไป การปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนและหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรีย... 16:47:00 - 26 ธ.ค. 2561
639 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16:17:00 - 25 ธ.ค. 2561
640 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม จ... 11:15:00 - 25 ธ.ค. 2561
641 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติลงนามคำสั่งกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน แ... 21:00:00 - 20 ธ.ค. 2561
642 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารก... 22:53:00 - 18 ธ.ค. 2561
643 . ประกาศทั่วไป คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำ... 20:57:00 - 18 ธ.ค. 2561
644 . ประกาศทั่วไป โครงการ การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในชุมชน 16:41:00 - 11 ธ.ค. 2561
645 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ปี 2562 16:40:00 - 11 ธ.ค. 2561
646 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกาย... 14:26:00 - 29 พ.ย. 2561
647 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:40:00 - 29 พ.ย. 2561
648 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ 11:30:00 - 23 พ.ย. 2561
649 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเ... 13:10:00 - 21 พ.ย. 2561
650 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเค... 11:05:00 - 12 พ.ย. 2561
651 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:35:00 - 09 พ.ย. 2561
652 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 11:14:00 - 09 พ.ย. 2561
653 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2... 10:30:00 - 09 พ.ย. 2561
654 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 11:30:00 - 05 พ.ย. 2561
655 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือ... 11:13:00 - 05 พ.ย. 2561
656 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ 11:15:00 - 01 พ.ย. 2561
657 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ข... 11:12:00 - 30 ต.ค. 2561
658 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค... 11:11:00 - 29 ต.ค. 2561
659 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 14:50:00 - 25 ต.ค. 2561
660 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 09:40:00 - 25 ต.ค. 2561
661 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ... 13:24:00 - 11 ต.ค. 2561
662 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11:10:00 - 11 ต.ค. 2561
663 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แม่อาย ประจำปีงบประมาณ 2561 09:32:00 - 08 ต.ค. 2561
664 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 09:30:00 - 08 ต.ค. 2561
665 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย ที่ 1135/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข... 16:03:00 - 03 ต.ค. 2561
666 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม... 13:29:00 - 01 ต.ค. 2561
667 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงพยาบาลแม่อาย เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ประจำปีงบประม... 09:13:00 - 01 ต.ค. 2561
668 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย ที่ 1127/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภ... 14:53:00 - 27 ก.ย. 2561
669 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างต่อเติมทางเดินเชื่อม 1 ชั้น 11:15:00 - 26 ก.ย. 2561
670 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบั... 13:43:00 - 18 ม.ย. 2561
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew