หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ ... 08:30:00 - 22 ก.ย. 2564
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่ว... 09:30:00 - 03 ก.ย. 2564
3 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 5 ( รอบ 12 เดือน) รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาก... 19:56:00 - 31 ส.ค. 2564
4 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 5 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห... 19:52:00 - 31 ส.ค. 2564
5 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 4 (รอบ 12 เดือน) . บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานผล... 19:51:00 - 31 ส.ค. 2564
6 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.3 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต... 19:44:00 - 31 ส.ค. 2564
7 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.2 (รอบ 12 เดือน)หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปราก... 19:42:00 - 31 ส.ค. 2564
8 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 6 (รอบ 12 เดือน)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วย... 19:41:00 - 31 ส.ค. 2564
9 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.1.2 - แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธร... 19:32:00 - 31 ส.ค. 2564
10 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.1.1 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการส่งเส... 19:24:00 - 31 ส.ค. 2564
11 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ขอ 1.1.3 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ข... 19:17:00 - 31 ส.ค. 2564
12 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 1.1 (รอบ 12 เดือน)รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการ 19:10:00 - 31 ส.ค. 2564
13 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 5 (รอบ 12 เดือน)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน... 18:49:00 - 31 ส.ค. 2564
14 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 4 (รอบ 12 เดือน)บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผ... 18:29:00 - 31 ส.ค. 2564
15 . ประกาศทั่วไป 64 EB 11 ข้อ 5.(รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห... 18:20:00 - 31 ส.ค. 2564
16 . ประกาศทั่วไป 64 EB 11 ข้อ 2 ,3 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิ... 18:06:00 - 31 ส.ค. 2564
17 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 5 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห... 18:00:00 - 31 ส.ค. 2564
18 . ประกาศทั่วไป 64 EB10 ข้อ 3 (รอบ 12 เดือน) บันทึกข้อความ และรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื... 17:56:00 - 31 ส.ค. 2564
19 . ประกาศทั่วไป 64 EB 2 ข้อ 4 (รอบ 12 เดือน)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตา... 17:42:00 - 31 ส.ค. 2564
20 . ประกาศทั่วไป 64 EB 2 ข้อ 3 (รอบ 12 เดือน)แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมิ... 16:27:00 - 31 ส.ค. 2564
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 5 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:49:00 - 31 ส.ค. 2564
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 2.4 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:40:00 - 31 ส.ค. 2564
23 . ประกาศในหน่วยงาน 64 (4) EB.2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน สิงหาคม 2564 (แบบ สขร.... 14:24:00 - 31 ส.ค. 2564
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB.2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน สิงหาคม 2564 (แบบ สขร.... 14:24:00 - 31 ส.ค. 2564
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:20:00 - 31 ส.ค. 2564
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผ... 13:25:00 - 31 ส.ค. 2564
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB.5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 10:36:00 - 31 ส.ค. 2564
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB.5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 4 เ... 10:20:00 - 31 ส.ค. 2564
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB.2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี... 09:55:00 - 31 ส.ค. 2564
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 14:42:00 - 24 ส.ค. 2564
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด... 09:10:00 - 23 ส.ค. 2564
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 14:41:00 - 20 ส.ค. 2564
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 09:09:00 - 13 ส.ค. 2564
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ... 14:14:00 - 30 ก.ค 2564
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 4 เ... 09:59:00 - 30 ก.ค 2564
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาต... 09:30:00 - 30 ก.ค 2564
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB.2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.... 09:30:00 - 30 ก.ค 2564
38 . ประกาศทั่วไป 2564 EB 8 (ไตรมาส 3 ) ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ บุคลา... 17:44:00 - 10 มิ.ย. 2564
39 . ประกาศทั่วไป 2564 EB 8 ข้อ 1 (ไตรมาส 3 ) บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าป... 12:44:00 - 10 มิ.ย. 2564
40 . ประกาศทั่วไป 2564 EB 7 ข้อ 5 (ดำเนินการใหม่/ทบทวน)หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ... 17:31:00 - 09 มิ.ย. 2564
41 . ประกาศทั่วไป 2564 EB 7(2)(ดำเนินการใหม่/ทบทวน) ค าสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติ... 17:18:00 - 09 มิ.ย. 2564
42 . ประกาศทั่วไป 2564 EB 7 (1)(ดำเนินการใหม่/ทบทวน)บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง หรือประกาศมาตรการการ... 17:13:00 - 09 มิ.ย. 2564
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 4.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 14:25:00 - 09 มิ.ย. 2564
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:10:00 - 09 มิ.ย. 2564
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 3 เ... 13:48:00 - 09 มิ.ย. 2564
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาต... 13:25:00 - 09 มิ.ย. 2564
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 11:30:00 - 09 มิ.ย. 2564
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 11:15:00 - 09 มิ.ย. 2564
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 2.4 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 10:38:00 - 09 มิ.ย. 2564
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 10:32:00 - 09 มิ.ย. 2564
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ... 10:28:00 - 09 มิ.ย. 2564
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเ... 10:25:00 - 09 มิ.ย. 2564
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร... 10:20:00 - 09 มิ.ย. 2564
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 3 เ... 13:45:00 - 31 พ.ค. 2564
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.... 10:18:00 - 31 พ.ค. 2564
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกเผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา2564-2566 14:31:00 - 20 พ.ค. 2564
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม ... 09:15:00 - 18 พ.ค. 2564
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบ... 10:32:00 - 07 พ.ค. 2564
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จ... 10:22:00 - 07 พ.ค. 2564
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 3 เ... 13:42:00 - 30 ม.ย. 2564
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1... 10:16:00 - 30 ม.ย. 2564
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2... 10:52:00 - 22 ม.ย. 2564
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้... 10:49:00 - 22 ม.ย. 2564
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 08:30:00 - 21 ม.ย. 2564
65 . ประกาศทั่วไป แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภ... 13:25:00 - 20 ม.ย. 2564
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE จำน... 09:19:00 - 20 ม.ย. 2564
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายกา... 13:31:00 - 09 ม.ย. 2564
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 13:28:00 - 09 ม.ย. 2564
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเ... 10:24:00 - 09 ม.ย. 2564
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ... 10:29:00 - 31 มี.ค. 2564
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) งบระดับเขต 10... 08:30:00 - 24 มี.ค. 2564
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ 6 แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:56:00 - 12 มี.ค. 2564
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:40:00 - 12 มี.ค. 2564
74 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.6มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุ... 14:15:00 - 12 มี.ค. 2564
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:00:00 - 12 มี.ค. 2564
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:50:00 - 12 มี.ค. 2564
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:30:00 - 12 มี.ค. 2564
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:20:00 - 12 มี.ค. 2564
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ... 13:10:00 - 12 มี.ค. 2564
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 2.4 แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:10:00 - 12 มี.ค. 2564
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผ... 13:00:00 - 12 มี.ค. 2564
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 1.6 แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 10:56:00 - 12 มี.ค. 2564
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 62 (2) EB 3 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 10:40:00 - 12 มี.ค. 2564
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 09:30:00 - 12 มี.ค. 2564
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตน... 09:00:00 - 12 มี.ค. 2564
86 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 20:57:00 - 11 มี.ค. 2564
87 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เ... 20:56:00 - 11 มี.ค. 2564
88 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสร... 20:56:00 - 11 มี.ค. 2564
89 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 20:56:00 - 11 มี.ค. 2564
90 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 1.1.2 โครงการ 20:54:00 - 11 มี.ค. 2564
91 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่... 20:54:00 - 11 มี.ค. 2564
92 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 1.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ 20:49:00 - 11 มี.ค. 2564
93 . ประกาศทั่วไป 64 EB 11 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 20:27:00 - 11 มี.ค. 2564
94 . ประกาศทั่วไป 64 EB 11 ข้อ 1,2,3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ รายงานสรุปผล ไ... 20:26:00 - 11 มี.ค. 2564
95 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง... 20:21:00 - 11 มี.ค. 2564
96 . ประกาศทั่วไป 64 EB 6 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 20:00:00 - 11 มี.ค. 2564
97 . ประกาศทั่วไป 64 EB 6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นน... 19:58:00 - 11 มี.ค. 2564
98 . ประกาศทั่วไป 64 EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดขอ... 19:55:00 - 11 มี.ค. 2564
99 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 5ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 19:24:00 - 11 มี.ค. 2564
100 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลาก... 19:23:00 - 11 มี.ค. 2564
101 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่... 19:20:00 - 11 มี.ค. 2564
102 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 1.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 19:17:00 - 11 มี.ค. 2564
103 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนา... 19:13:00 - 11 มี.ค. 2564
104 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 19:13:00 - 11 มี.ค. 2564
105 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 19:12:00 - 11 มี.ค. 2564
106 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู... 19:11:00 - 11 มี.ค. 2564
107 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 2 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู... 19:10:00 - 11 มี.ค. 2564
108 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 1.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแ... 19:08:00 - 11 มี.ค. 2564
109 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 1.1.2 โครงการ / กิจกรรม 19:08:00 - 11 มี.ค. 2564
110 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ... 19:08:00 - 11 มี.ค. 2564
111 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 1.1.2 โครงการ 19:06:00 - 11 มี.ค. 2564
112 . ประกาศทั่วไป 64 EB 26 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ 19:04:00 - 11 มี.ค. 2564
113 . ประกาศทั่วไป 64 EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG… 18:40:00 - 11 มี.ค. 2564
114 . ประกาศทั่วไป 64 EB 23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG… 18:40:00 - 11 มี.ค. 2564
115 . ประกาศทั่วไป 64 EB 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…” ที่มี... 18:39:00 - 11 มี.ค. 2564
116 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:28:00 - 11 มี.ค. 2564
117 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:12:00 - 11 มี.ค. 2564
118 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามข้อกาหนดของคู่มือการขับเคล... 17:59:00 - 11 มี.ค. 2564
119 . ประกาศทั่วไป 64 EB 7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17:52:00 - 11 มี.ค. 2564
120 . ประกาศทั่วไป 64 EB 7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประม... 17:49:00 - 11 มี.ค. 2564
121 . ประกาศทั่วไป 64 EB 7 ข้อ 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่... 17:45:00 - 11 มี.ค. 2564
122 . ประกาศทั่วไป 64 EB 7 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกั... 17:41:00 - 11 มี.ค. 2564
123 . ประกาศทั่วไป 64 EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน... 17:24:00 - 11 มี.ค. 2564
124 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17:14:00 - 11 มี.ค. 2564
125 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผย... 17:11:00 - 11 มี.ค. 2564
126 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.1แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขอ... 17:07:00 - 11 มี.ค. 2564
127 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.1แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมค... 17:03:00 - 11 มี.ค. 2564
128 . ประกาศทั่วไป 64 EB 17 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:33:00 - 11 มี.ค. 2564
129 . ประกาศทั่วไป 64 EB 17 ข้อ 3.3.2แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด... 16:25:00 - 11 มี.ค. 2564
130 . ประกาศทั่วไป 64 EB 17 ข้อ 3.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังก... 16:22:00 - 11 มี.ค. 2564
131 . ประกาศทั่วไป 64 EB17 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประ... 16:21:00 - 11 มี.ค. 2564
132 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 16:20:00 - 11 มี.ค. 2564
133 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 3 รอบ 6 เดือน บันทึกข้อความ และรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร... 16:19:00 - 11 มี.ค. 2564
134 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่... 16:18:00 - 11 มี.ค. 2564
135 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 1 คู่มือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขอ... 16:17:00 - 11 มี.ค. 2564
136 . ประกาศทั่วไป 64 EB 17 ข้อ 1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุม... 16:16:00 - 11 มี.ค. 2564
137 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 5 รายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรื... 16:06:00 - 11 มี.ค. 2564
138 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 15:59:00 - 11 มี.ค. 2564
139 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:12:00 - 11 มี.ค. 2564
140 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 1.1 และ 1.2 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการ เป็นรูปเล่มรายงาน หน... 15:09:00 - 11 มี.ค. 2564
141 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการก... 14:40:00 - 11 มี.ค. 2564
142 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:23:00 - 11 มี.ค. 2564
143 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 14:16:00 - 11 มี.ค. 2564
144 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 14:16:00 - 11 มี.ค. 2564
145 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.5มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที... 14:14:00 - 11 มี.ค. 2564
146 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 14:13:00 - 11 มี.ค. 2564
147 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริ... 14:13:00 - 11 มี.ค. 2564
148 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิก... 14:12:00 - 11 มี.ค. 2564
149 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผ... 14:11:00 - 11 มี.ค. 2564
150 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการอนุญาตน... 14:05:00 - 11 มี.ค. 2564
151 . ประกาศทั่วไป 64 EB 22 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:30:00 - 11 มี.ค. 2564
152 . ประกาศทั่วไป 64 EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม 13:28:00 - 11 มี.ค. 2564
153 . ประกาศทั่วไป 64 EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริ... 13:26:00 - 11 มี.ค. 2564
154 . ประกาศทั่วไป 64 EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:19:00 - 11 มี.ค. 2564
155 . ประกาศทั่วไป 64 EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม... 13:15:00 - 11 มี.ค. 2564
156 . ประกาศทั่วไป 64 EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านท... 12:52:00 - 11 มี.ค. 2564
157 . ประกาศทั่วไป 64 EB 23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:56:00 - 11 มี.ค. 2564
158 . ประกาศทั่วไป 64 EB 19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร... 11:53:00 - 11 มี.ค. 2564
159 . ประกาศทั่วไป 64 EB 19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน... 11:51:00 - 11 มี.ค. 2564
160 . ประกาศทั่วไป 64 EB 19 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน... 11:42:00 - 11 มี.ค. 2564
161 . ประกาศทั่วไป 64 EB 19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกั... 11:41:00 - 11 มี.ค. 2564
162 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:28:00 - 11 มี.ค. 2564
163 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 11:18:00 - 11 มี.ค. 2564
164 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแนว... 11:16:00 - 11 มี.ค. 2564
165 . ประกาศทั่วไป 64 EB 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 11:15:00 - 11 มี.ค. 2564
166 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอด... 11:14:00 - 11 มี.ค. 2564
167 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนาเ... 11:13:00 - 11 มี.ค. 2564
168 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล... 10:38:00 - 11 มี.ค. 2564
169 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทา... 10:37:00 - 11 มี.ค. 2564
170 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละ... 10:36:00 - 11 มี.ค. 2564
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 2แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 2 เด... 09:20:00 - 10 มี.ค. 2564
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้ว... 09:53:00 - 04 มี.ค. 2564
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 2แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 2 เด... 09:15:00 - 25 ก.พ. 2564
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 13:30:00 - 24 ก.พ. 2564
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประ... 10:36:00 - 24 ก.พ. 2564
176 . ประกาศทั่วไป 64 EB 16 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:43:00 - 22 ก.พ. 2564
177 . ประกาศทั่วไป 64 EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 15:42:00 - 22 ก.พ. 2564
178 . ประกาศทั่วไป 64 EB 16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการใ... 15:41:00 - 22 ก.พ. 2564
179 . ประกาศทั่วไป 64 EB 16 ข้อ 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 15:38:00 - 22 ก.พ. 2564
180 . ประกาศทั่วไป 64 EB 16 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏกา... 15:23:00 - 22 ก.พ. 2564
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 13:15:00 - 17 ก.พ. 2564
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อบยกว่า 20 คิว จำนวน 1 ตู้ ... 10:11:00 - 16 ก.พ. 2564
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 09:13:00 - 15 ก.พ. 2564
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบประมานรายจ่ายเงินกู้เพื่อแ... 08:30:00 - 15 ก.พ. 2564
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 10:20:00 - 11 ก.พ. 2564
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายกา... 10:12:00 - 10 ก.พ. 2564
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 09:25:00 - 10 ก.พ. 2564
188 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลแม่อาย เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 15:11:00 - 05 ก.พ. 2564
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว... 10:12:00 - 05 ก.พ. 2564
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 10:10:00 - 05 ก.พ. 2564
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้อง จำนวน 1 งาน 08:30:00 - 01 ก.พ. 2564
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 2 เ... 09:10:00 - 29 ม.ค. 2564
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำปีงบประมาณ 2564... 08:30:00 - 18 ม.ค. 2564
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 15:49:00 - 14 ม.ค. 2564
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน 08:30:00 - 30 ธ.ค. 2563
196 . ประกาศทั่วไป 64EB8 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:39:00 - 22 ธ.ค. 2563
197 . ประกาศทั่วไป 64EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน... 09:49:00 - 22 ธ.ค. 2563
198 . ประกาศทั่วไป 64EB8 ข้อ 2.1 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.... 09:24:00 - 22 ธ.ค. 2563
199 . ประกาศทั่วไป 64EB8 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบ 09:22:00 - 22 ธ.ค. 2563
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฎิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3 11:59:00 - 17 ธ.ค. 2563
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฎิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3 11:58:00 - 17 ธ.ค. 2563
202 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 20:04:00 - 15 ธ.ค. 2563
203 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม... 14:48:00 - 15 ธ.ค. 2563
204 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 13:56:00 - 15 ธ.ค. 2563
205 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 13:31:00 - 15 ธ.ค. 2563
206 . ประกาศทั่วไป 63EB 2 ข้อ 1-1.13 ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานั... 13:26:00 - 15 ธ.ค. 2563
207 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1-1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 13:24:00 - 15 ธ.ค. 2563
208 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ3แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผ... 13:24:00 - 15 ธ.ค. 2563
209 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1 - 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 13:20:00 - 15 ธ.ค. 2563
210 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1-1.10ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 13:18:00 - 15 ธ.ค. 2563
211 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 13:16:00 - 15 ธ.ค. 2563
212 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนิ... 13:11:00 - 15 ธ.ค. 2563
213 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 10 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ... 12:42:00 - 15 ธ.ค. 2563
214 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตแ... 12:41:00 - 15 ธ.ค. 2563
215 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบ... 12:39:00 - 15 ธ.ค. 2563
216 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.1ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 12:38:00 - 15 ธ.ค. 2563
217 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 12:38:00 - 15 ธ.ค. 2563
218 . ประกาศทั่วไป 64EB 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 12:37:00 - 15 ธ.ค. 2563
219 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 12:35:00 - 15 ธ.ค. 2563
220 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 7 และ ข้อ 8 รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน... 12:23:00 - 15 ธ.ค. 2563
221 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 12:10:00 - 15 ธ.ค. 2563
222 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ... 12:08:00 - 15 ธ.ค. 2563
223 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ1-1.4 หน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ย... 10:58:00 - 15 ธ.ค. 2563
224 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:56:00 - 15 ธ.ค. 2563
225 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดาเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเผยแพร่... 09:12:00 - 15 ธ.ค. 2563
226 . ประกาศทั่วไป 64 EB 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:11:00 - 15 ธ.ค. 2563
227 . ประกาศทั่วไป 64EB1ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ว... 09:09:00 - 15 ธ.ค. 2563
228 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล... 09:09:00 - 15 ธ.ค. 2563
229 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.4 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:30:00 - 11 ธ.ค. 2563
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 11:25:00 - 11 ธ.ค. 2563
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัด 11:00:00 - 11 ธ.ค. 2563
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและส 10:25:00 - 11 ธ.ค. 2563
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 1-1... 08:27:00 - 11 ธ.ค. 2563
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1)EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน 08:25:00 - 11 ธ.ค. 2563
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 4 หลักฐานจากเวปไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 08:20:00 - 11 ธ.ค. 2563
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำ... 08:17:00 - 11 ธ.ค. 2563
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 เดื... 13:05:00 - 30 พ.ย. 2563
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 08:30:00 - 24 พ.ย. 2563
239 . ประกาศทั่วไป บริษัท เทพไทย โปรดัคท์บริจาคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11:39:00 - 11 พ.ย. 2563
240 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 10:36:00 - 03 พ.ย. 2563
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 เดื... 13:03:00 - 31 ต.ค. 2563
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านไซต์ของหน่วยงาน 10:44:00 - 30 ต.ค. 2563
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่... 10:43:00 - 30 ต.ค. 2563
244 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานรัฐ 10:34:00 - 30 ต.ค. 2563
245 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญา... 09:45:00 - 30 ต.ค. 2563
246 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญา... 09:45:00 - 30 ต.ค. 2563
247 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านไซต์ของหน่วยงาน 09:43:00 - 30 ต.ค. 2563
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุแระเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 09:42:00 - 30 ต.ค. 2563
249 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ 2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างงานของรัฐ การให้บุค... 09:40:00 - 30 ต.ค. 2563
250 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 09:30:00 - 30 ต.ค. 2563
251 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ1.6 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:50:00 - 08 ต.ค. 2563
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 11:20:00 - 08 ต.ค. 2563
253 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประ... 11:15:00 - 08 ต.ค. 2563
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.5 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 11:00:00 - 08 ต.ค. 2563
255 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:10:00 - 08 ต.ค. 2563
256 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:20:00 - 08 ต.ค. 2563
257 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ย... 09:10:00 - 08 ต.ค. 2563
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 09:10:00 - 06 ต.ค. 2563
259 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปี... 08:30:00 - 06 ต.ค. 2563
260 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประม... 08:30:00 - 06 ต.ค. 2563
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่... 08:30:00 - 06 ต.ค. 2563
262 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานว... 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
263 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีง... 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 4 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
266 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 10:50:00 - 02 ต.ค. 2563
267 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอ... 08:30:00 - 28 ก.ย. 2563
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารห้องยาและห้องบัตร จำนวน 1 งาน ด... 11:46:00 - 17 ก.ย. 2563
269 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งต... 08:30:00 - 14 ก.ย. 2563
270 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II จำนว... 10:42:00 - 09 ก.ย. 2563
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เ... 09:59:00 - 02 ก.ย. 2563
272 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ (รอบที่... 21:59:00 - 28 ส.ค. 2563
273 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.4 และ 2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผย (... 21:54:00 - 28 ส.ค. 2563
274 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ (รอบที่... 21:44:00 - 28 ส.ค. 2563
275 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 21:33:00 - 28 ส.ค. 2563
276 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ระบบ MITAS ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่ ... 21:23:00 - 28 ส.ค. 2563
277 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่อง (... 21:14:00 - 28 ส.ค. 2563
278 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.3 แผนปฎิบัติการปะจำปีของหน่วงาน และการติดตามประเมินผล(รวม) 21:07:00 - 28 ส.ค. 2563
279 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ (รอบที่... 21:06:00 - 28 ส.ค. 2563
280 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ1.3 และ 2.3 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ (รอบ... 21:02:00 - 28 ส.ค. 2563
281 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบที่ 2) 21:01:00 - 28 ส.ค. 2563
282 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 20:51:00 - 28 ส.ค. 2563
283 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.1 และ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาอข้อกำหนด และ หนังสือเ... 20:47:00 - 28 ส.ค. 2563
284 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบ2) 20:40:00 - 28 ส.ค. 2563
285 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 .1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี... 20:39:00 - 28 ส.ค. 2563
286 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบั... 20:35:00 - 28 ส.ค. 2563
287 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 17:48:00 - 28 ส.ค. 2563
288 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแ... 17:46:00 - 28 ส.ค. 2563
289 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 17:36:00 - 28 ส.ค. 2563
290 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.1 , 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ (รอบ 2 ) 17:31:00 - 28 ส.ค. 2563
291 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบที่ 2 ) 17:21:00 - 28 ส.ค. 2563
292 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนว... 14:41:00 - 28 ส.ค. 2563
293 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 5 (รอบ 2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หร... 14:18:00 - 28 ส.ค. 2563
294 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป... 14:10:00 - 28 ส.ค. 2563
295 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป... 11:39:00 - 27 ส.ค. 2563
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ยาว 74 เมตร และก่อสร้างประตูรั้วเ... 10:35:00 - 27 ส.ค. 2563
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารห้องยาและห้องบัตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา... 09:55:00 - 27 ส.ค. 2563
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:05:00 - 25 ส.ค. 2563
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 08:30:00 - 25 ส.ค. 2563
300 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 6 ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง (... 20:19:00 - 20 ส.ค. 2563
301 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปร... 18:54:00 - 20 ส.ค. 2563
302 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 18:42:00 - 20 ส.ค. 2563
303 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบที่ 2... 11:22:00 - 20 ส.ค. 2563
304 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่อง... 11:17:00 - 20 ส.ค. 2563
305 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 (รอบที่ 2) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู... 11:11:00 - 20 ส.ค. 2563
306 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างต่อเติมอาคารห้องยาและห้องบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิ... 10:19:00 - 19 ส.ค. 2563
307 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เมืองน้อย จำนวน 1 ... 09:30:00 - 19 ส.ค. 2563
308 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจว... 08:30:00 - 14 ส.ค. 2563
309 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญ... 10:49:00 - 13 ส.ค. 2563
310 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
311 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
312 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.3-ข้อ 3.2.4 รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
313 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.3.6 (1) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ชุดจัดซื้... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
314 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.3.6 (2) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
315 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
316 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
317 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
318 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพ... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
319 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
320 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
321 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือน กรกฎาคม 256... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
322 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือน กรกฎาคม 2563 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
323 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน เดือน กรกฎาคม 2563 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
324 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ จำนวน... 10:30:00 - 23 ก.ค 2563
325 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ยาว 74 เมตร และก่อสร้างประตูรั้วเหล็กบานเ... 10:25:00 - 23 ก.ค 2563
326 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เมืองน้อย ขนาด รั้ว... 10:23:00 - 23 ก.ค 2563
327 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชน... 08:30:00 - 23 ก.ค 2563
328 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
329 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือน มิถุนายน 25... 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
330 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือน มิถุนายน 2563 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
331 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน เดือน มิถุนายน 2563 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
332 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 13:58:00 - 25 มิ.ย. 2563
333 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10:40:00 - 23 มิ.ย. 2563
334 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเ... 10:30:00 - 10 มิ.ย. 2563
335 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 2/2563 20:39:00 - 08 มิ.ย. 2563
336 . ประกาศทั่วไป EB 14 ภาพประกอบการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี... 19:13:00 - 08 มิ.ย. 2563
337 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผล 2/2563 19:09:00 - 08 มิ.ย. 2563
338 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 2 ข้อ 3.2.3-ข้อ 3.2.4 รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
340 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
341 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
342 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
346 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
347 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
348 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพ... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
349 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
350 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.3.6 (1) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
352 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.3.6 (2) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ชุดจัดซื้... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
353 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผูู้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื... 10:28:00 - 21 พ.ค. 2563
354 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... 13:10:00 - 14 พ.ค. 2563
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10:39:00 - 08 พ.ค. 2563
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอ... 09:33:00 - 08 พ.ค. 2563
357 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ... 10:25:00 - 05 พ.ค. 2563
358 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
359 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เมษายน 2563 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เมษายน 2563 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน เมษายน 2563 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
362 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำน... 09:39:00 - 28 ม.ย. 2563
363 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 08:30:00 - 14 ม.ย. 2563
364 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
365 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) มีนาคม 2563 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
366 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มีนาคม 2563 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน มีนาคม 2563 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
368 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำป... 08:30:00 - 30 มี.ค. 2563
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (มินิมาร์ท) ประจำปี 2563 10:49:00 - 25 มี.ค. 2563
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำน... 08:30:00 - 11 มี.ค. 2563
371 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 22:54:00 - 10 มี.ค. 2563
372 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 22:34:00 - 10 มี.ค. 2563
373 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.... 22:34:00 - 10 มี.ค. 2563
374 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชก... 22:33:00 - 10 มี.ค. 2563
375 . ประกาศทั่วไป EB 1ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 21:20:00 - 10 มี.ค. 2563
376 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 20:34:00 - 10 มี.ค. 2563
377 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 20:23:00 - 10 มี.ค. 2563
378 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบั... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
379 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 .1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
380 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
381 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
382 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแ... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
383 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
384 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
385 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
386 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 20:14:00 - 10 มี.ค. 2563
387 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 20:13:00 - 10 มี.ค. 2563
388 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
389 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐาน... 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
390 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
391 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 3 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
392 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
393 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
394 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.3 และ 2.3 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
395 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.4 และ 2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
396 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.1-2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
397 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
398 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 19:10:00 - 10 มี.ค. 2563
399 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 19:09:00 - 10 มี.ค. 2563
400 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
401 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่า... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
402 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 3 มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม ว... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
403 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ วิธีการดำเน... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
404 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
405 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 18:50:00 - 10 มี.ค. 2563
406 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/ ส... 18:44:00 - 10 มี.ค. 2563
407 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน... 18:25:00 - 10 มี.ค. 2563
408 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 18:09:00 - 10 มี.ค. 2563
409 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 18:08:00 - 10 มี.ค. 2563
410 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
411 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 2 คำสั่ง/ ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผ... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
412 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ตามที่หน... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
413 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
414 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
415 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 17:58:00 - 10 มี.ค. 2563
416 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 17:57:00 - 10 มี.ค. 2563
417 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 17:29:00 - 10 มี.ค. 2563
418 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:10:00 - 10 มี.ค. 2563
419 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 16:10:00 - 10 มี.ค. 2563
420 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 15:50:00 - 10 มี.ค. 2563
421 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 15:34:00 - 10 มี.ค. 2563
422 . ประกาศทั่วไป ข้อ 4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการประชุม 14:59:00 - 10 มี.ค. 2563
423 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย 14:53:00 - 10 มี.ค. 2563
424 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:37:00 - 10 มี.ค. 2563
425 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (รวม EB 3.1.1) 14:33:00 - 10 มี.ค. 2563
426 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 14:28:00 - 10 มี.ค. 2563
427 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี... 14:27:00 - 10 มี.ค. 2563
428 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของห... 14:04:00 - 10 มี.ค. 2563
429 . ประกาศทั่วไป ข้อ 3 ภาพถ่ายการประชุมฯ 13:56:00 - 10 มี.ค. 2563
430 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 13:56:00 - 10 มี.ค. 2563
431 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 13:48:00 - 10 มี.ค. 2563
432 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 2.1 ภาพถ่ายประกอบ 13:48:00 - 10 มี.ค. 2563
433 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำ... 13:41:00 - 10 มี.ค. 2563
434 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 1 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทั... 13:33:00 - 10 มี.ค. 2563
435 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แบะการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม... 13:24:00 - 10 มี.ค. 2563
436 . ประกาศทั่วไป EB 9 1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13:13:00 - 10 มี.ค. 2563
437 . ประกาศทั่วไป มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำน... 13:06:00 - 10 มี.ค. 2563
438 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ ... 12:59:00 - 10 มี.ค. 2563
439 . ประกาศทั่วไป 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 12:34:00 - 10 มี.ค. 2563
440 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเ... 12:26:00 - 10 มี.ค. 2563
441 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 12:16:00 - 10 มี.ค. 2563
442 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 4.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 11:53:00 - 10 มี.ค. 2563
443 . ประกาศทั่วไป EB 9 7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแน... 11:48:00 - 10 มี.ค. 2563
444 . ประกาศทั่วไป 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 11:45:00 - 10 มี.ค. 2563
445 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 11:43:00 - 10 มี.ค. 2563
446 . ประกาศทั่วไป มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 11:26:00 - 10 มี.ค. 2563
447 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 11:19:00 - 10 มี.ค. 2563
448 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย... 11:09:00 - 10 มี.ค. 2563
449 . ประกาศทั่วไป ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ... 10:53:00 - 10 มี.ค. 2563
450 . ประกาศทั่วไป EB 9 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบ... 10:53:00 - 10 มี.ค. 2563
451 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 2.3 มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง 10:44:00 - 10 มี.ค. 2563
452 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 10:43:00 - 10 มี.ค. 2563
453 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้อ... 10:37:00 - 10 มี.ค. 2563
454 . ประกาศทั่วไป EB 23 1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2 10:29:00 - 10 มี.ค. 2563
455 . ประกาศทั่วไป 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2 10:22:00 - 10 มี.ค. 2563
456 . ประกาศทั่วไป ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย 10:19:00 - 10 มี.ค. 2563
457 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 1 และ ข้อ 2 10:19:00 - 10 มี.ค. 2563
458 . ประกาศทั่วไป 2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย 10:15:00 - 10 มี.ค. 2563
459 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้ร... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
460 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านร... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
461 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทร... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
462 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่อง... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
463 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
464 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มื... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
465 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 6 ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
466 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
467 . ประกาศทั่วไป ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:09:00 - 10 มี.ค. 2563
468 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 10:08:00 - 10 มี.ค. 2563
469 . ประกาศทั่วไป 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธา... 10:06:00 - 10 มี.ค. 2563
470 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 10:00:00 - 10 มี.ค. 2563
471 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ระบบ MITAS ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่... 09:55:00 - 10 มี.ค. 2563
472 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 09:35:00 - 10 มี.ค. 2563
473 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 09:33:00 - 10 มี.ค. 2563
474 . ประกาศทั่วไป 1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลือนชมรมจริยธรรม 09:30:00 - 10 มี.ค. 2563
475 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 3-4 09:22:00 - 10 มี.ค. 2563
476 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ 09:20:00 - 10 มี.ค. 2563
477 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย... 09:18:00 - 10 มี.ค. 2563
478 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 09:11:00 - 10 มี.ค. 2563
479 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
480 . ประกาศทั่วไป EB 14 ภาพถ่ายประกอบ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
481 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลปฎิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงานแล... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
482 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
483 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
484 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
485 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
486 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
487 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
488 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
489 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 2 คำสั่ง / ข้อสั่งการหรือมาตรการการป้องกันการรับสินบน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
490 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
491 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
492 . ประกาศทั่วไป มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
493 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
494 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2 โครงการ / แผนงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
495 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่ว... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
496 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
497 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
498 . ประกาศทั่วไป มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
499 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏกา... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
500 . ประกาศทั่วไป EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
501 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 7 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
502 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
503 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
504 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
505 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
506 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่ว... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
507 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
508 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ และปรากฏก... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
509 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อส... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
510 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
511 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
512 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
513 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
514 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
515 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
516 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 5 .1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
517 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
518 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
519 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
520 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
521 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
522 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนว... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
523 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
524 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
525 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
526 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการข... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
527 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
528 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
529 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหาผู้เช่าพื้นที่ให้บริการร้านค้าจำหน่ายสินค้าบริโภคและอุปโภค ประจำปี 2563 15:31:00 - 06 มี.ค. 2563
530 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16:23:00 - 28 ก.พ. 2563
531 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.2.4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1) 16:10:00 - 28 ก.พ. 2563
532 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน กุมภาพันธ์ 2563 10:02:00 - 28 ก.พ. 2563
533 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กุมภาพันธ์ 2563 10:01:00 - 28 ก.พ. 2563
534 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) กุมภาพันธ์ 2563 09:59:00 - 28 ก.พ. 2563
535 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 09:57:00 - 28 ก.พ. 2563
536 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน 10:42:00 - 25 ก.พ. 2563
537 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร ชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ค... 10:24:00 - 25 ก.พ. 2563
538 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ขนะงานจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 09:32:00 - 21 ก.พ. 2563
539 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน มกราคม 2563 11:15:00 - 31 ม.ค. 2563
540 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มกราคม 2563 11:12:00 - 31 ม.ค. 2563
541 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) มกราคม 2563 11:11:00 - 31 ม.ค. 2563
542 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 11:10:00 - 31 ม.ค. 2563
543 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน ธันวาคม 2562 10:56:00 - 27 ธ.ค. 2562
544 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ธันวาคม 2562 10:55:00 - 27 ธ.ค. 2562
545 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ธันวาคม 2562 10:53:00 - 27 ธ.ค. 2562
546 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 10:52:00 - 27 ธ.ค. 2562
547 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 08:30:00 - 17 ธ.ค. 2562
548 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB1 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 10:12:00 - 16 ธ.ค. 2562
549 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม... 08:30:00 - 12 ธ.ค. 2562
550 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ชุดจัดซื้อจัด... 16:34:00 - 09 ธ.ค. 2562
551 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,00... 16:32:00 - 09 ธ.ค. 2562
552 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื... 16:21:00 - 29 พ.ย. 2562
553 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ 16:19:00 - 29 พ.ย. 2562
554 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน พฤศจิกายน 2562 14:52:00 - 29 พ.ย. 2562
555 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พฤศจิกายน 2562 14:51:00 - 29 พ.ย. 2562
556 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) พฤศจิกายน 2562 14:50:00 - 29 พ.ย. 2562
557 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 14:49:00 - 29 พ.ย. 2562
558 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 10:29:00 - 29 พ.ย. 2562
559 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความ รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ,3.2.2 ขออนุญาตเผยแ... 10:28:00 - 29 พ.ย. 2562
560 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10:25:00 - 29 พ.ย. 2562
561 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 1-3 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร. 1) ประจำเดือนพฤศจ... 10:16:00 - 29 พ.ย. 2562
562 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคร... 15:14:00 - 19 พ.ย. 2562
563 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคร... 15:12:00 - 19 พ.ย. 2562
564 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคร... 09:15:00 - 19 พ.ย. 2562
565 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอ... 08:30:00 - 13 พ.ย. 2562
566 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ 256... 08:30:00 - 08 พ.ย. 2562
567 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 16:20:00 - 05 พ.ย. 2562
568 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.2 งบลงทุน 16:18:00 - 05 พ.ย. 2562
569 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 10:21:00 - 05 พ.ย. 2562
570 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือ... 10:45:00 - 04 พ.ย. 2562
571 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ขอ... 10:44:00 - 04 พ.ย. 2562
572 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกั... 10:43:00 - 04 พ.ย. 2562
573 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข 16:29:00 - 31 ต.ค. 2562
574 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน ตุลาคม 2562 13:48:00 - 31 ต.ค. 2562
575 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตุลาคม 2562 13:47:00 - 31 ต.ค. 2562
576 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ตุลาคม 2562 13:46:00 - 31 ต.ค. 2562
577 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 13:42:00 - 31 ต.ค. 2562
578 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย 11:33:00 - 31 ต.ค. 2562
579 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ1-3 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาค... 10:12:00 - 31 ต.ค. 2562
580 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.3รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดวื้อจัดจ้าง 10:10:00 - 31 ต.ค. 2562
581 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 13:40:00 - 30 ต.ค. 2562
582 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 13:39:00 - 30 ต.ค. 2562
583 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:49:00 - 30 ต.ค. 2562
584 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:45:00 - 30 ต.ค. 2562
585 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:40:00 - 30 ต.ค. 2562
586 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:32:00 - 30 ต.ค. 2562
587 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:23:00 - 30 ต.ค. 2562
588 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:20:00 - 30 ต.ค. 2562
589 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:17:00 - 30 ต.ค. 2562
590 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:15:00 - 30 ต.ค. 2562
591 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:10:00 - 30 ต.ค. 2562
592 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 3.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:20:00 - 29 ต.ค. 2562
593 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 10:18:00 - 29 ต.ค. 2562
594 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:15:00 - 29 ต.ค. 2562
595 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10:11:00 - 29 ต.ค. 2562
596 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 25... 10:09:00 - 29 ต.ค. 2562
597 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 1 ข้อ 3.3 Capture หน้าจอ 09:29:00 - 29 ต.ค. 2562
598 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 1 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเผยแพร่ 09:25:00 - 29 ต.ค. 2562
599 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:23:00 - 29 ต.ค. 2562
600 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 6. EB 1 ข้อ 2 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้จัดจ้าง 09:22:00 - 29 ต.ค. 2562
601 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 5.EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 09:21:00 - 29 ต.ค. 2562
602 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 4.EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด 09:20:00 - 29 ต.ค. 2562
603 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 3.EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 09:19:00 - 29 ต.ค. 2562
604 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 2.EB 1 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 09:18:00 - 29 ต.ค. 2562
605 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 1. EB 1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 09:17:00 - 29 ต.ค. 2562
606 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB1 ข้อ 1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web site 09:15:00 - 29 ต.ค. 2562
607 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB1 ข้อ 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ 09:12:00 - 29 ต.ค. 2562
608 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประม... 09:10:00 - 29 ต.ค. 2562
609 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digi... 08:30:00 - 29 ต.ค. 2562
610 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.6(2) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บา... 10:34:00 - 22 ต.ค. 2562
611 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.6 (1)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000... 10:31:00 - 22 ต.ค. 2562
612 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ) 16:20:00 - 18 ต.ค. 2562
613 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ 16:28:00 - 16 ต.ค. 2562
614 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข 10:27:00 - 16 ต.ค. 2562
615 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ 10:22:00 - 16 ต.ค. 2562
616 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.8 Print Screen คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ 17:10:00 - 15 ต.ค. 2562
617 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 16:32:00 - 15 ต.ค. 2562
618 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.5 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 16:30:00 - 15 ต.ค. 2562
619 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออณุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้... 16:30:00 - 15 ต.ค. 2562
620 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16:25:00 - 15 ต.ค. 2562
621 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพ... 16:00:00 - 15 ต.ค. 2562
622 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:34:00 - 15 ต.ค. 2562
623 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ 11:20:00 - 15 ต.ค. 2562
624 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 11:18:00 - 15 ต.ค. 2562
625 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 11:11:00 - 15 ต.ค. 2562
626 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูกต่อสาธารณะ แนวทางการตรวจสอบและPrint Scree... 10:33:00 - 15 ต.ค. 2562
627 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.4 บันทึกข้อความประกาศกระบวนการตรวจสอบและประกาศ ,ขออนุาตเผยแพร่แนวทา... 10:32:00 - 15 ต.ค. 2562
628 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.8 Print Screen คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ 10:26:00 - 15 ต.ค. 2562
629 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 10:25:00 - 15 ต.ค. 2562
630 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 10:24:00 - 15 ต.ค. 2562
631 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.5 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 10:23:00 - 15 ต.ค. 2562
632 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10:22:00 - 15 ต.ค. 2562
633 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.1 บันทึกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ,3.1.2 บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 10:19:00 - 15 ต.ค. 2562
634 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:00:00 - 15 ต.ค. 2562
635 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:00:00 - 15 ต.ค. 2562
636 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน 08:00:00 - 15 ต.ค. 2562
637 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 17:00:00 - 08 ต.ค. 2562
638 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16:15:00 - 08 ต.ค. 2562
639 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 16:31:00 - 01 ต.ค. 2562
640 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ2 3.1.7 ฟอร์มการเผยแพร่ 16:30:00 - 01 ต.ค. 2562
641 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกียวข... 16:27:00 - 01 ต.ค. 2562
642 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 2 (3) ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงานในหน่วยงาน 16:25:00 - 01 ต.ค. 2562
643 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่งประกาศ ลงนามโดย... 16:20:00 - 01 ต.ค. 2562
644 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ1.2 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเ... 16:15:00 - 01 ต.ค. 2562
645 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 16:10:00 - 01 ต.ค. 2562
646 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการใช้งานระบบhosxp สำหรับผู้ใช้งาน 15:03:00 - 01 ต.ค. 2562
647 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.1 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน 10:31:00 - 01 ต.ค. 2562
648 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.1.2 เงินบำรุง ปี2563 10:20:00 - 01 ต.ค. 2562
649 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 10:18:00 - 01 ต.ค. 2562
650 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 2 ,2.1 ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าโปร่งใส 10:17:00 - 01 ต.ค. 2562
651 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 1. การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส 10:16:00 - 01 ต.ค. 2562
652 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 14:59:00 - 30 ก.ย. 2562
653 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 11:44:00 - 30 ก.ย. 2562
654 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 11:18:00 - 30 ก.ย. 2562
655 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำและซ่อมฟันเทียมชนิดติดแน่นและถอดได้ จำนว... 10:05:00 - 30 ก.ย. 2562
656 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 14:58:00 - 02 ก.ย. 2562
657 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 11:16:00 - 02 ก.ย. 2562
658 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสงทางทันตกรรมแบบไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง โด... 08:30:00 - 28 ส.ค. 2562
659 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2 ชุ... 08:30:00 - 21 ส.ค. 2562
660 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 แบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ 14:45:00 - 16 ส.ค. 2562
661 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นแล... 14:35:00 - 16 ส.ค. 2562
662 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ 14:18:00 - 16 ส.ค. 2562
663 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาก... 14:15:00 - 16 ส.ค. 2562
664 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... 09:20:00 - 16 ส.ค. 2562
665 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... 09:15:00 - 16 ส.ค. 2562
666 . ประกาศทั่วไป EB 3.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผย... 20:33:00 - 05 ส.ค. 2562
667 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 2.2ไตรมาสที่ 4 ( รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป... 20:27:00 - 05 ส.ค. 2562
668 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเค... 19:19:00 - 05 ส.ค. 2562
669 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 18:57:00 - 05 ส.ค. 2562
670 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินง... 18:52:00 - 05 ส.ค. 2562
671 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 18:48:00 - 05 ส.ค. 2562
672 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1 (8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน รพ.แม่อาย 18:34:00 - 05 ส.ค. 2562
673 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 3 (หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2) 18:28:00 - 05 ส.ค. 2562
674 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อาย 21:59:00 - 02 ส.ค. 2562
675 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื... 21:57:00 - 02 ส.ค. 2562
676 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 21:56:00 - 02 ส.ค. 2562
677 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรีย... 21:56:00 - 02 ส.ค. 2562
678 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ 2(5) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอ... 21:55:00 - 02 ส.ค. 2562
679 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ 2(4.2) กลไกกำกับติดตาม สรุปต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 21:47:00 - 02 ส.ค. 2562
680 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใ... 21:40:00 - 02 ส.ค. 2562
681 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 4 รายงานการติดตามการดำเนเนงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อ... 21:38:00 - 02 ส.ค. 2562
682 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือส... 21:25:00 - 02 ส.ค. 2562
683 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทรายผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแ... 21:23:00 - 02 ส.ค. 2562
684 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บ... 19:04:00 - 02 ส.ค. 2562
685 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 (รอบที่ 2) ผลการกำกับติดตามที่ระบุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี 62 ประกอ... 18:10:00 - 02 ส.ค. 2562
686 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562 10:16:00 - 02 ส.ค. 2562
687 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 13:11:00 - 31 ก.ค 2562
688 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 11:05:00 - 31 ก.ค 2562
689 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แล... 10:33:00 - 08 ก.ค 2562
690 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 08:30:00 - 04 ก.ค 2562
691 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 10:15:00 - 03 ก.ค 2562
692 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... 08:30:00 - 12 มิ.ย. 2562
693 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 16:11:00 - 04 มิ.ย. 2562
694 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 13:10:00 - 04 มิ.ย. 2562
695 . ประกาศทั่วไป Flow Chart EB9 1(8) 16:39:00 - 03 มิ.ย. 2562
696 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดร... 08:30:00 - 10 พ.ค. 2562
697 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 16:10:00 - 07 พ.ค. 2562
698 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 15:30:00 - 07 พ.ค. 2562
699 . ประกาศทั่วไป นโยบายโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอแม่อาย 09:30:00 - 01 พ.ค. 2562
700 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 11:29:00 - 26 ม.ย. 2562
701 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:44:00 - 26 ม.ย. 2562
702 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 10:22:00 - 26 ม.ย. 2562
703 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 08:00:00 - 26 ม.ย. 2562
704 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ รพ.แม่อาย ก.พ.... 11:31:00 - 24 ม.ย. 2562
705 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาก... 11:25:00 - 24 ม.ย. 2562
706 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปี ของบุคลากร รพ.แม่อาย เม.ย. 62 11:14:00 - 24 ม.ย. 2562
707 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปี... 08:30:00 - 24 ม.ย. 2562
708 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 15:20:00 - 05 ม.ย. 2562
709 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 14:13:00 - 05 ม.ย. 2562
710 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB25 22:51:00 - 22 มี.ค. 2562
711 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 10:36:00 - 14 มี.ค. 2562
712 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา... 13:09:00 - 13 มี.ค. 2562
713 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 21:35:00 - 11 มี.ค. 2562
714 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป 15:01:00 - 11 มี.ค. 2562
715 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรโรงพยาบาลแม่อาย 21:28:00 - 08 มี.ค. 2562
716 . ประกาศทั่วไป ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรานชการประจำปี2562 ถึง 28กุมภาพันธ์ 2... 20:18:00 - 05 มี.ค. 2562
717 . ประกาศทั่วไป รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 17:57:00 - 05 มี.ค. 2562
718 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 16:30:00 - 04 มี.ค. 2562
719 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส... 16:26:00 - 04 มี.ค. 2562
720 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยาธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายย... 16:23:00 - 04 มี.ค. 2562
721 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 16:23:00 - 04 มี.ค. 2562
722 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนกในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ารา... 16:22:00 - 04 มี.ค. 2562
723 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคั... 16:15:00 - 04 มี.ค. 2562
724 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเมนฉุกเฉิน ATS ไปยังเครื่อง Gen. 10:34:00 - 04 มี.ค. 2562
725 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 10:02:00 - 04 มี.ค. 2562
726 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 14:30:00 - 01 มี.ค. 2562
727 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ... 14:28:00 - 01 มี.ค. 2562
728 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB9 12:16:00 - 01 มี.ค. 2562
729 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 11:07:00 - 01 มี.ค. 2562
730 . ประกาศทั่วไป ช่องทางร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ / ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ผ่านระบบไปรษณีย... 17:20:00 - 28 ก.พ. 2562
731 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินเรื่องร้องเรียน ผู้บริหารทราบ 17:13:00 - 28 ก.พ. 2562
732 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความสรุปรายงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน 17:12:00 - 28 ก.พ. 2562
733 . ประกาศทั่วไป ระบบการตอบสนองรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายใน 15... 17:10:00 - 28 ก.พ. 2562
734 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้... 17:00:00 - 28 ก.พ. 2562
735 . ประกาศทั่วไป พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 16:07:00 - 28 ก.พ. 2562
736 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภา... 16:04:00 - 28 ก.พ. 2562
737 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 15:58:00 - 28 ก.พ. 2562
738 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลแม่อาย 15:15:00 - 28 ก.พ. 2562
739 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและขออนุ... 22:44:00 - 27 ก.พ. 2562
740 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ประเมินปลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุค... 21:27:00 - 26 ก.พ. 2562
741 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB14 12:19:00 - 26 ก.พ. 2562
742 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุ... 10:28:00 - 26 ก.พ. 2562
743 . ประกาศทั่วไป ภาพถ่าย EB14 18:08:00 - 25 ก.พ. 2562
744 . ประกาศทั่วไป การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกั... 17:35:00 - 25 ก.พ. 2562
745 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน... 16:00:00 - 25 ก.พ. 2562
746 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย เข้าอาคารใหม่ 10:29:00 - 25 ก.พ. 2562
747 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ... 20:03:00 - 20 ก.พ. 2562
748 . ประกาศทั่วไป การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางร... 14:25:00 - 20 ก.พ. 2562
749 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB18 13:11:00 - 20 ก.พ. 2562
750 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB21 12:27:00 - 20 ก.พ. 2562
751 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB13 12:17:00 - 20 ก.พ. 2562
752 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ 16:05:00 - 19 ก.พ. 2562
753 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 22:35:00 - 13 ก.พ. 2562
754 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB19 12:23:00 - 13 ก.พ. 2562
755 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB6 12:14:00 - 13 ก.พ. 2562
756 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่... 23:51:00 - 12 ก.พ. 2562
757 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็... 23:00:00 - 12 ก.พ. 2562
758 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 22:40:00 - 12 ก.พ. 2562
759 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒ... 22:24:00 - 11 ก.พ. 2562
760 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบที่1 สิ้นสุด... 20:14:00 - 11 ก.พ. 2562
761 . ประกาศทั่วไป การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 15:22:00 - 11 ก.พ. 2562
762 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 14:19:00 - 11 ก.พ. 2562
763 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 13:16:00 - 11 ก.พ. 2562
764 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB26 12:29:00 - 11 ก.พ. 2562
765 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB20 12:22:00 - 11 ก.พ. 2562
766 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกั... 11:08:00 - 11 ก.พ. 2562
767 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB7 12:14:00 - 08 ก.พ. 2562
768 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB5 12:12:00 - 08 ก.พ. 2562
769 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิ... 09:13:00 - 08 ก.พ. 2562
770 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้คว... 14:44:00 - 07 ก.พ. 2562
771 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB23 12:28:00 - 07 ก.พ. 2562
772 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB24 12:28:00 - 07 ก.พ. 2562
773 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB22 12:27:00 - 07 ก.พ. 2562
774 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอกและอาคา... 10:45:00 - 07 ก.พ. 2562
775 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10:17:00 - 07 ก.พ. 2562
776 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 2.1(ไตรมาส 2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป้อง... 21:00:00 - 06 ก.พ. 2562
777 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปร... 20:19:00 - 06 ก.พ. 2562
778 . ประกาศทั่วไป คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรีย... 14:07:00 - 06 ก.พ. 2562
779 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:45:00 - 06 ก.พ. 2562
780 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2... 09:44:00 - 06 ก.พ. 2562
781 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 23:39:00 - 05 ก.พ. 2562
782 . ประกาศทั่วไป รายงานการจัดโครงการอุบัติเหตุบนท้องถนน EB6ข้อ6 22:44:00 - 04 ก.พ. 2562
783 . ประกาศทั่วไป หนังสือเชิญประชุมกู้ชีพกู้ภัย EB6ข้อ 3 22:36:00 - 04 ก.พ. 2562
784 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 EB10 16:04:00 - 04 ก.พ. 2562
785 . ประกาศทั่วไป การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อ... 09:41:00 - 04 ก.พ. 2562
786 . ประกาศทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่... 10:56:00 - 31 ม.ค. 2562
787 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน 23:55:00 - 30 ม.ค. 2562
788 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อหมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒ... 16:45:00 - 29 ม.ค. 2562
789 . ประกาศทั่วไป โครงสร้างของโรงพยาบาลแม่อาย 14:21:00 - 29 ม.ค. 2562
790 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงสาธารณสุข 14:20:00 - 29 ม.ค. 2562
791 . ประกาศทั่วไป ITA กฎกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา) 09:40:00 - 29 ม.ค. 2562
792 . ประกาศทั่วไป นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลแม่อาย 16:38:00 - 28 ม.ค. 2562
793 . ประกาศทั่วไป ผู้บริหารโรงพยาบาลแม่อาย 16:20:00 - 28 ม.ค. 2562
794 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 14:58:00 - 28 ม.ค. 2562
795 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส... 14:58:00 - 28 ม.ค. 2562
796 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนกในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ารา... 14:56:00 - 28 ม.ค. 2562
797 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยาธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายย... 14:56:00 - 28 ม.ค. 2562
798 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคั... 14:48:00 - 28 ม.ค. 2562
799 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11:23:00 - 28 ม.ค. 2562
800 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 11:22:00 - 28 ม.ค. 2562
801 . ประกาศทั่วไป จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH of Conduct) 09:22:00 - 28 ม.ค. 2562
802 . ประกาศทั่วไป ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงส... 09:19:00 - 28 ม.ค. 2562
803 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิ... 14:12:00 - 25 ม.ค. 2562
804 . ประกาศทั่วไป การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 11:36:00 - 25 ม.ค. 2562
805 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำป... 15:30:00 - 24 ม.ค. 2562
806 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกห... 18:41:00 - 23 ม.ค. 2562
807 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่... 16:12:00 - 23 ม.ค. 2562
808 . ประกาศทั่วไป แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 15:52:00 - 23 ม.ค. 2562
809 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริต 15:00:00 - 23 ม.ค. 2562
810 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB17 12:22:00 - 23 ม.ค. 2562
811 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB15 12:20:00 - 23 ม.ค. 2562
812 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB16 12:20:00 - 23 ม.ค. 2562
813 . ประกาศทั่วไป นโยบายนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 11:27:00 - 23 ม.ค. 2562
814 . ประกาศทั่วไป นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข 11:27:00 - 23 ม.ค. 2562
815 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รั้วลวดหนาม พร้อมงานไฟฟ้าส่องสว่า... 10:55:00 - 23 ม.ค. 2562
816 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนก... 10:16:00 - 23 ม.ค. 2562
817 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมห้องรอคลอดและห้องคลอด 10:15:00 - 23 ม.ค. 2562
818 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกลุ่มดังกล่าวมี... 23:34:00 - 22 ม.ค. 2562
819 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน EB17 12:19:00 - 22 ม.ค. 2562
820 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเครื่องปั่นไฟฟ้า ขนาด 300 KVA 11:35:00 - 17 ม.ค. 2562
821 . ประกาศทั่วไป หนังสือเชิญประชุมร่วมรณรงค์ ใส่หมวกกันน๊อค 22:57:00 - 16 ม.ค. 2562
822 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานการการจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน EB5 ข้อ5 22:27:00 - 16 ม.ค. 2562
823 . ประกาศทั่วไป ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่อาย (พชอ.) เพื่อเลือกภารกิจของผู้ม... 22:22:00 - 16 ม.ค. 2562
824 . ประกาศทั่วไป Print Screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่อาย EB18 (6.2) 16:41:00 - 16 ม.ค. 2562
825 . ประกาศทั่วไป หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน EB 5 ข้อ 3 13:12:00 - 16 ม.ค. 2562
826 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 19:48:00 - 15 ม.ค. 2562
827 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกั... 15:05:00 - 14 ม.ค. 2562
828 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวน... 10:35:00 - 14 ม.ค. 2562
829 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:43:00 - 10 ม.ค. 2562
830 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. จำนวน 1 หลัง 11:35:00 - 10 ม.ค. 2562
831 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ เดือน... 10:07:00 - 10 ม.ค. 2562
832 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม ... 09:25:00 - 10 ม.ค. 2562
833 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2562 14:30:00 - 08 ม.ค. 2562
834 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็... 13:09:00 - 04 ม.ค. 2562
835 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB8 12:15:00 - 04 ม.ค. 2562
836 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 11:13:00 - 04 ม.ค. 2562
837 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อหมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรม NO Gift ... 23:32:00 - 03 ม.ค. 2562
838 . ประกาศทั่วไป หมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 14:00:00 - 03 ม.ค. 2562
839 . ประกาศทั่วไป การปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนและหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรีย... 16:47:00 - 26 ธ.ค. 2561
840 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16:17:00 - 25 ธ.ค. 2561
841 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม จ... 11:15:00 - 25 ธ.ค. 2561
842 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติลงนามคำสั่งกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน แ... 21:00:00 - 20 ธ.ค. 2561
843 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารก... 22:53:00 - 18 ธ.ค. 2561
844 . ประกาศทั่วไป คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำ... 20:57:00 - 18 ธ.ค. 2561
845 . ประกาศทั่วไป โครงการ การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในชุมชน 16:41:00 - 11 ธ.ค. 2561
846 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ปี 2562 16:40:00 - 11 ธ.ค. 2561
847 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกาย... 14:26:00 - 29 พ.ย. 2561
848 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:40:00 - 29 พ.ย. 2561
849 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ 11:30:00 - 23 พ.ย. 2561
850 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเ... 13:10:00 - 21 พ.ย. 2561
851 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเค... 11:05:00 - 12 พ.ย. 2561
852 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:35:00 - 09 พ.ย. 2561
853 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 11:14:00 - 09 พ.ย. 2561
854 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2... 10:30:00 - 09 พ.ย. 2561
855 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 11:30:00 - 05 พ.ย. 2561
856 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือ... 11:13:00 - 05 พ.ย. 2561
857 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ 11:15:00 - 01 พ.ย. 2561
858 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ข... 11:12:00 - 30 ต.ค. 2561
859 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค... 11:11:00 - 29 ต.ค. 2561
860 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 14:50:00 - 25 ต.ค. 2561
861 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 09:40:00 - 25 ต.ค. 2561
862 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ... 13:24:00 - 11 ต.ค. 2561
863 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11:10:00 - 11 ต.ค. 2561
864 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แม่อาย ประจำปีงบประมาณ 2561 09:32:00 - 08 ต.ค. 2561
865 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 09:30:00 - 08 ต.ค. 2561
866 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย ที่ 1135/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข... 16:03:00 - 03 ต.ค. 2561
867 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม... 13:29:00 - 01 ต.ค. 2561
868 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงพยาบาลแม่อาย เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ประจำปีงบประม... 09:13:00 - 01 ต.ค. 2561
869 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย ที่ 1127/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภ... 14:53:00 - 27 ก.ย. 2561
870 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างต่อเติมทางเดินเชื่อม 1 ชั้น 11:15:00 - 26 ก.ย. 2561
871 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบั... 13:43:00 - 18 ม.ย. 2561
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew