หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 5 ( รอบ 12 เดือน) รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาก... 19:56:00 - 31 ส.ค. 2564
2 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 5 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห... 19:52:00 - 31 ส.ค. 2564
3 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 4 (รอบ 12 เดือน) . บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานผล... 19:51:00 - 31 ส.ค. 2564
4 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.3 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต... 19:44:00 - 31 ส.ค. 2564
5 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.2 (รอบ 12 เดือน)หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปราก... 19:42:00 - 31 ส.ค. 2564
6 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 6 (รอบ 12 เดือน)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วย... 19:41:00 - 31 ส.ค. 2564
7 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.1.2 - แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธร... 19:32:00 - 31 ส.ค. 2564
8 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.1.1 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการส่งเส... 19:24:00 - 31 ส.ค. 2564
9 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ขอ 1.1.3 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ข... 19:17:00 - 31 ส.ค. 2564
10 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 1.1 (รอบ 12 เดือน)รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการ 19:10:00 - 31 ส.ค. 2564
11 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 5 (รอบ 12 เดือน)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน... 18:49:00 - 31 ส.ค. 2564
12 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 4 (รอบ 12 เดือน)บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผ... 18:29:00 - 31 ส.ค. 2564
13 . ประกาศทั่วไป 64 EB 11 ข้อ 5.(รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห... 18:20:00 - 31 ส.ค. 2564
14 . ประกาศทั่วไป 64 EB 11 ข้อ 2 ,3 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิ... 18:06:00 - 31 ส.ค. 2564
15 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 5 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห... 18:00:00 - 31 ส.ค. 2564
16 . ประกาศทั่วไป 64 EB10 ข้อ 3 (รอบ 12 เดือน) บันทึกข้อความ และรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื... 17:56:00 - 31 ส.ค. 2564
17 . ประกาศทั่วไป 64 EB 2 ข้อ 4 (รอบ 12 เดือน)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตา... 17:42:00 - 31 ส.ค. 2564
18 . ประกาศทั่วไป 64 EB 2 ข้อ 3 (รอบ 12 เดือน)แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมิ... 16:27:00 - 31 ส.ค. 2564
19 . ประกาศทั่วไป 2564 EB 8 (ไตรมาส 3 ) ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ บุคลา... 17:44:00 - 10 มิ.ย. 2564
20 . ประกาศทั่วไป 2564 EB 8 ข้อ 1 (ไตรมาส 3 ) บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าป... 12:44:00 - 10 มิ.ย. 2564
21 . ประกาศทั่วไป 2564 EB 7 ข้อ 5 (ดำเนินการใหม่/ทบทวน)หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ... 17:31:00 - 09 มิ.ย. 2564
22 . ประกาศทั่วไป 2564 EB 7(2)(ดำเนินการใหม่/ทบทวน) ค าสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติ... 17:18:00 - 09 มิ.ย. 2564
23 . ประกาศทั่วไป 2564 EB 7 (1)(ดำเนินการใหม่/ทบทวน)บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง หรือประกาศมาตรการการ... 17:13:00 - 09 มิ.ย. 2564
24 . ประกาศทั่วไป แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภ... 13:25:00 - 20 ม.ย. 2564
25 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.6มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุ... 14:15:00 - 12 มี.ค. 2564
26 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 20:57:00 - 11 มี.ค. 2564
27 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เ... 20:56:00 - 11 มี.ค. 2564
28 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสร... 20:56:00 - 11 มี.ค. 2564
29 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 20:56:00 - 11 มี.ค. 2564
30 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 1.1.2 โครงการ 20:54:00 - 11 มี.ค. 2564
31 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่... 20:54:00 - 11 มี.ค. 2564
32 . ประกาศทั่วไป 64 EB 9 ข้อ 1.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ 20:49:00 - 11 มี.ค. 2564
33 . ประกาศทั่วไป 64 EB 11 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 20:27:00 - 11 มี.ค. 2564
34 . ประกาศทั่วไป 64 EB 11 ข้อ 1,2,3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ รายงานสรุปผล ไ... 20:26:00 - 11 มี.ค. 2564
35 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง... 20:21:00 - 11 มี.ค. 2564
36 . ประกาศทั่วไป 64 EB 6 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 20:00:00 - 11 มี.ค. 2564
37 . ประกาศทั่วไป 64 EB 6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นน... 19:58:00 - 11 มี.ค. 2564
38 . ประกาศทั่วไป 64 EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดขอ... 19:55:00 - 11 มี.ค. 2564
39 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 5ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 19:24:00 - 11 มี.ค. 2564
40 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลาก... 19:23:00 - 11 มี.ค. 2564
41 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่... 19:20:00 - 11 มี.ค. 2564
42 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 1.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 19:17:00 - 11 มี.ค. 2564
43 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนา... 19:13:00 - 11 มี.ค. 2564
44 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 19:13:00 - 11 มี.ค. 2564
45 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 19:12:00 - 11 มี.ค. 2564
46 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู... 19:11:00 - 11 มี.ค. 2564
47 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 2 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู... 19:10:00 - 11 มี.ค. 2564
48 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 1.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแ... 19:08:00 - 11 มี.ค. 2564
49 . ประกาศทั่วไป 64 EB 12 ข้อ 1.1.2 โครงการ / กิจกรรม 19:08:00 - 11 มี.ค. 2564
50 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ... 19:08:00 - 11 มี.ค. 2564
51 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 1.1.2 โครงการ 19:06:00 - 11 มี.ค. 2564
52 . ประกาศทั่วไป 64 EB 26 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ 19:04:00 - 11 มี.ค. 2564
53 . ประกาศทั่วไป 64 EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG… 18:40:00 - 11 มี.ค. 2564
54 . ประกาศทั่วไป 64 EB 23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG… 18:40:00 - 11 มี.ค. 2564
55 . ประกาศทั่วไป 64 EB 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…” ที่มี... 18:39:00 - 11 มี.ค. 2564
56 . ประกาศทั่วไป 64 EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:28:00 - 11 มี.ค. 2564
57 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:12:00 - 11 มี.ค. 2564
58 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามข้อกาหนดของคู่มือการขับเคล... 17:59:00 - 11 มี.ค. 2564
59 . ประกาศทั่วไป 64 EB 7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17:52:00 - 11 มี.ค. 2564
60 . ประกาศทั่วไป 64 EB 7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประม... 17:49:00 - 11 มี.ค. 2564
61 . ประกาศทั่วไป 64 EB 7 ข้อ 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่... 17:45:00 - 11 มี.ค. 2564
62 . ประกาศทั่วไป 64 EB 7 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกั... 17:41:00 - 11 มี.ค. 2564
63 . ประกาศทั่วไป 64 EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน... 17:24:00 - 11 มี.ค. 2564
64 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17:14:00 - 11 มี.ค. 2564
65 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผย... 17:11:00 - 11 มี.ค. 2564
66 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.1แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขอ... 17:07:00 - 11 มี.ค. 2564
67 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 2.2.1แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมค... 17:03:00 - 11 มี.ค. 2564
68 . ประกาศทั่วไป 64 EB 17 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:33:00 - 11 มี.ค. 2564
69 . ประกาศทั่วไป 64 EB 17 ข้อ 3.3.2แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด... 16:25:00 - 11 มี.ค. 2564
70 . ประกาศทั่วไป 64 EB 17 ข้อ 3.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังก... 16:22:00 - 11 มี.ค. 2564
71 . ประกาศทั่วไป 64 EB17 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประ... 16:21:00 - 11 มี.ค. 2564
72 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 16:20:00 - 11 มี.ค. 2564
73 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 3 รอบ 6 เดือน บันทึกข้อความ และรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร... 16:19:00 - 11 มี.ค. 2564
74 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่... 16:18:00 - 11 มี.ค. 2564
75 . ประกาศทั่วไป 64 EB 10 ข้อ 1 คู่มือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขอ... 16:17:00 - 11 มี.ค. 2564
76 . ประกาศทั่วไป 64 EB 17 ข้อ 1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุม... 16:16:00 - 11 มี.ค. 2564
77 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 5 รายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรื... 16:06:00 - 11 มี.ค. 2564
78 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 15:59:00 - 11 มี.ค. 2564
79 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:12:00 - 11 มี.ค. 2564
80 . ประกาศทั่วไป 64 EB 18 ข้อ 1.1 และ 1.2 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการ เป็นรูปเล่มรายงาน หน... 15:09:00 - 11 มี.ค. 2564
81 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการก... 14:40:00 - 11 มี.ค. 2564
82 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:23:00 - 11 มี.ค. 2564
83 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 14:16:00 - 11 มี.ค. 2564
84 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 14:16:00 - 11 มี.ค. 2564
85 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.5มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที... 14:14:00 - 11 มี.ค. 2564
86 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 14:13:00 - 11 มี.ค. 2564
87 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริ... 14:13:00 - 11 มี.ค. 2564
88 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิก... 14:12:00 - 11 มี.ค. 2564
89 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 2.2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผ... 14:11:00 - 11 มี.ค. 2564
90 . ประกาศทั่วไป 64 EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการอนุญาตน... 14:05:00 - 11 มี.ค. 2564
91 . ประกาศทั่วไป 64 EB 22 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:30:00 - 11 มี.ค. 2564
92 . ประกาศทั่วไป 64 EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม 13:28:00 - 11 มี.ค. 2564
93 . ประกาศทั่วไป 64 EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริ... 13:26:00 - 11 มี.ค. 2564
94 . ประกาศทั่วไป 64 EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:19:00 - 11 มี.ค. 2564
95 . ประกาศทั่วไป 64 EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม... 13:15:00 - 11 มี.ค. 2564
96 . ประกาศทั่วไป 64 EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านท... 12:52:00 - 11 มี.ค. 2564
97 . ประกาศทั่วไป 64 EB 23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:56:00 - 11 มี.ค. 2564
98 . ประกาศทั่วไป 64 EB 19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร... 11:53:00 - 11 มี.ค. 2564
99 . ประกาศทั่วไป 64 EB 19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน... 11:51:00 - 11 มี.ค. 2564
100 . ประกาศทั่วไป 64 EB 19 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน... 11:42:00 - 11 มี.ค. 2564
101 . ประกาศทั่วไป 64 EB 19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกั... 11:41:00 - 11 มี.ค. 2564
102 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:28:00 - 11 มี.ค. 2564
103 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 11:18:00 - 11 มี.ค. 2564
104 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแนว... 11:16:00 - 11 มี.ค. 2564
105 . ประกาศทั่วไป 64 EB 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 11:15:00 - 11 มี.ค. 2564
106 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอด... 11:14:00 - 11 มี.ค. 2564
107 . ประกาศทั่วไป 64 EB 20 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนาเ... 11:13:00 - 11 มี.ค. 2564
108 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล... 10:38:00 - 11 มี.ค. 2564
109 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทา... 10:37:00 - 11 มี.ค. 2564
110 . ประกาศทั่วไป 64 EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละ... 10:36:00 - 11 มี.ค. 2564
111 . ประกาศทั่วไป 64 EB 16 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:43:00 - 22 ก.พ. 2564
112 . ประกาศทั่วไป 64 EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 15:42:00 - 22 ก.พ. 2564
113 . ประกาศทั่วไป 64 EB 16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการใ... 15:41:00 - 22 ก.พ. 2564
114 . ประกาศทั่วไป 64 EB 16 ข้อ 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 15:38:00 - 22 ก.พ. 2564
115 . ประกาศทั่วไป 64 EB 16 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏกา... 15:23:00 - 22 ก.พ. 2564
116 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลแม่อาย เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 15:11:00 - 05 ก.พ. 2564
117 . ประกาศทั่วไป 64EB8 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:39:00 - 22 ธ.ค. 2563
118 . ประกาศทั่วไป 64EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน... 09:49:00 - 22 ธ.ค. 2563
119 . ประกาศทั่วไป 64EB8 ข้อ 2.1 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.... 09:24:00 - 22 ธ.ค. 2563
120 . ประกาศทั่วไป 64EB8 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบ 09:22:00 - 22 ธ.ค. 2563
121 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 20:04:00 - 15 ธ.ค. 2563
122 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม... 14:48:00 - 15 ธ.ค. 2563
123 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 13:56:00 - 15 ธ.ค. 2563
124 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 13:31:00 - 15 ธ.ค. 2563
125 . ประกาศทั่วไป 63EB 2 ข้อ 1-1.13 ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานั... 13:26:00 - 15 ธ.ค. 2563
126 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ3แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผ... 13:24:00 - 15 ธ.ค. 2563
127 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1-1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 13:24:00 - 15 ธ.ค. 2563
128 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1 - 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 13:20:00 - 15 ธ.ค. 2563
129 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1-1.10ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 13:18:00 - 15 ธ.ค. 2563
130 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 13:16:00 - 15 ธ.ค. 2563
131 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนิ... 13:11:00 - 15 ธ.ค. 2563
132 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 10 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ... 12:42:00 - 15 ธ.ค. 2563
133 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตแ... 12:41:00 - 15 ธ.ค. 2563
134 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบ... 12:39:00 - 15 ธ.ค. 2563
135 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.1ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 12:38:00 - 15 ธ.ค. 2563
136 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 12:38:00 - 15 ธ.ค. 2563
137 . ประกาศทั่วไป 64EB 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 12:37:00 - 15 ธ.ค. 2563
138 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 12:35:00 - 15 ธ.ค. 2563
139 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 7 และ ข้อ 8 รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน... 12:23:00 - 15 ธ.ค. 2563
140 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 12:10:00 - 15 ธ.ค. 2563
141 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ... 12:08:00 - 15 ธ.ค. 2563
142 . ประกาศทั่วไป 64EB2 ข้อ1-1.4 หน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ย... 10:58:00 - 15 ธ.ค. 2563
143 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:56:00 - 15 ธ.ค. 2563
144 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดาเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเผยแพร่... 09:12:00 - 15 ธ.ค. 2563
145 . ประกาศทั่วไป 64 EB 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:11:00 - 15 ธ.ค. 2563
146 . ประกาศทั่วไป 64EB1ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ว... 09:09:00 - 15 ธ.ค. 2563
147 . ประกาศทั่วไป 64EB1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล... 09:09:00 - 15 ธ.ค. 2563
148 . ประกาศทั่วไป บริษัท เทพไทย โปรดัคท์บริจาคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11:39:00 - 11 พ.ย. 2563
149 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ (รอบที่... 21:59:00 - 28 ส.ค. 2563
150 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.4 และ 2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผย (... 21:54:00 - 28 ส.ค. 2563
151 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ (รอบที่... 21:44:00 - 28 ส.ค. 2563
152 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 21:33:00 - 28 ส.ค. 2563
153 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ระบบ MITAS ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่ ... 21:23:00 - 28 ส.ค. 2563
154 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่อง (... 21:14:00 - 28 ส.ค. 2563
155 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.3 แผนปฎิบัติการปะจำปีของหน่วงาน และการติดตามประเมินผล(รวม) 21:07:00 - 28 ส.ค. 2563
156 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ (รอบที่... 21:06:00 - 28 ส.ค. 2563
157 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ1.3 และ 2.3 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ (รอบ... 21:02:00 - 28 ส.ค. 2563
158 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบที่ 2) 21:01:00 - 28 ส.ค. 2563
159 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 20:51:00 - 28 ส.ค. 2563
160 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.1 และ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาอข้อกำหนด และ หนังสือเ... 20:47:00 - 28 ส.ค. 2563
161 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบ2) 20:40:00 - 28 ส.ค. 2563
162 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 .1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี... 20:39:00 - 28 ส.ค. 2563
163 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบั... 20:35:00 - 28 ส.ค. 2563
164 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 17:48:00 - 28 ส.ค. 2563
165 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแ... 17:46:00 - 28 ส.ค. 2563
166 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 17:36:00 - 28 ส.ค. 2563
167 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.1 , 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ (รอบ 2 ) 17:31:00 - 28 ส.ค. 2563
168 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบที่ 2 ) 17:21:00 - 28 ส.ค. 2563
169 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนว... 14:41:00 - 28 ส.ค. 2563
170 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 5 (รอบ 2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หร... 14:18:00 - 28 ส.ค. 2563
171 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป... 14:10:00 - 28 ส.ค. 2563
172 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 6 ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง (... 20:19:00 - 20 ส.ค. 2563
173 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปร... 18:54:00 - 20 ส.ค. 2563
174 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 18:42:00 - 20 ส.ค. 2563
175 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบที่ 2... 11:22:00 - 20 ส.ค. 2563
176 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่อง... 11:17:00 - 20 ส.ค. 2563
177 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 (รอบที่ 2) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู... 11:11:00 - 20 ส.ค. 2563
178 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 2/2563 20:39:00 - 08 มิ.ย. 2563
179 . ประกาศทั่วไป EB 14 ภาพประกอบการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี... 19:13:00 - 08 มิ.ย. 2563
180 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผล 2/2563 19:09:00 - 08 มิ.ย. 2563
181 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 22:54:00 - 10 มี.ค. 2563
182 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 22:34:00 - 10 มี.ค. 2563
183 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.... 22:34:00 - 10 มี.ค. 2563
184 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชก... 22:33:00 - 10 มี.ค. 2563
185 . ประกาศทั่วไป EB 1ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 21:20:00 - 10 มี.ค. 2563
186 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 20:34:00 - 10 มี.ค. 2563
187 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 20:23:00 - 10 มี.ค. 2563
188 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบั... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
189 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 .1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
190 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
191 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
192 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแ... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
193 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
194 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
195 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 20:20:00 - 10 มี.ค. 2563
196 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 20:14:00 - 10 มี.ค. 2563
197 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 20:13:00 - 10 มี.ค. 2563
198 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 3 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
199 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
200 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐาน... 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
201 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 20:10:00 - 10 มี.ค. 2563
202 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
203 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
204 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.3 และ 2.3 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
205 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.4 และ 2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
206 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.1-2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
207 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 19:20:00 - 10 มี.ค. 2563
208 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 19:10:00 - 10 มี.ค. 2563
209 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 19:09:00 - 10 มี.ค. 2563
210 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
211 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่า... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
212 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 3 มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม ว... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
213 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ วิธีการดำเน... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
214 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 19:00:00 - 10 มี.ค. 2563
215 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 18:50:00 - 10 มี.ค. 2563
216 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/ ส... 18:44:00 - 10 มี.ค. 2563
217 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน... 18:25:00 - 10 มี.ค. 2563
218 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 18:09:00 - 10 มี.ค. 2563
219 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 18:08:00 - 10 มี.ค. 2563
220 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
221 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 2 คำสั่ง/ ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผ... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
222 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ตามที่หน... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
223 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่... 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
224 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:00:00 - 10 มี.ค. 2563
225 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 17:58:00 - 10 มี.ค. 2563
226 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 17:57:00 - 10 มี.ค. 2563
227 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 17:29:00 - 10 มี.ค. 2563
228 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:10:00 - 10 มี.ค. 2563
229 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 16:10:00 - 10 มี.ค. 2563
230 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 15:50:00 - 10 มี.ค. 2563
231 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 15:34:00 - 10 มี.ค. 2563
232 . ประกาศทั่วไป ข้อ 4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการประชุม 14:59:00 - 10 มี.ค. 2563
233 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย 14:53:00 - 10 มี.ค. 2563
234 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:37:00 - 10 มี.ค. 2563
235 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (รวม EB 3.1.1) 14:33:00 - 10 มี.ค. 2563
236 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 14:28:00 - 10 มี.ค. 2563
237 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี... 14:27:00 - 10 มี.ค. 2563
238 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของห... 14:04:00 - 10 มี.ค. 2563
239 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 13:56:00 - 10 มี.ค. 2563
240 . ประกาศทั่วไป ข้อ 3 ภาพถ่ายการประชุมฯ 13:56:00 - 10 มี.ค. 2563
241 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 2.1 ภาพถ่ายประกอบ 13:48:00 - 10 มี.ค. 2563
242 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 13:48:00 - 10 มี.ค. 2563
243 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำ... 13:41:00 - 10 มี.ค. 2563
244 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 1 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทั... 13:33:00 - 10 มี.ค. 2563
245 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แบะการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม... 13:24:00 - 10 มี.ค. 2563
246 . ประกาศทั่วไป EB 9 1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13:13:00 - 10 มี.ค. 2563
247 . ประกาศทั่วไป มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำน... 13:06:00 - 10 มี.ค. 2563
248 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ ... 12:59:00 - 10 มี.ค. 2563
249 . ประกาศทั่วไป 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการปฏิบัติงานหรือให้บริการ 12:34:00 - 10 มี.ค. 2563
250 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเ... 12:26:00 - 10 มี.ค. 2563
251 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 12:16:00 - 10 มี.ค. 2563
252 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 4.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 11:53:00 - 10 มี.ค. 2563
253 . ประกาศทั่วไป EB 9 7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแน... 11:48:00 - 10 มี.ค. 2563
254 . ประกาศทั่วไป 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 11:45:00 - 10 มี.ค. 2563
255 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 11:43:00 - 10 มี.ค. 2563
256 . ประกาศทั่วไป มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 11:26:00 - 10 มี.ค. 2563
257 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 11:19:00 - 10 มี.ค. 2563
258 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย... 11:09:00 - 10 มี.ค. 2563
259 . ประกาศทั่วไป EB 9 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบ... 10:53:00 - 10 มี.ค. 2563
260 . ประกาศทั่วไป ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ... 10:53:00 - 10 มี.ค. 2563
261 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 2.3 มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง 10:44:00 - 10 มี.ค. 2563
262 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 10:43:00 - 10 มี.ค. 2563
263 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้อ... 10:37:00 - 10 มี.ค. 2563
264 . ประกาศทั่วไป EB 23 1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2 10:29:00 - 10 มี.ค. 2563
265 . ประกาศทั่วไป 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2 10:22:00 - 10 มี.ค. 2563
266 . ประกาศทั่วไป ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย 10:19:00 - 10 มี.ค. 2563
267 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 1 และ ข้อ 2 10:19:00 - 10 มี.ค. 2563
268 . ประกาศทั่วไป 2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย 10:15:00 - 10 มี.ค. 2563
269 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้ร... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
270 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านร... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
271 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทร... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
272 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่อง... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
273 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
274 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มื... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
275 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 6 ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
276 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 10:10:00 - 10 มี.ค. 2563
277 . ประกาศทั่วไป ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:09:00 - 10 มี.ค. 2563
278 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 10:08:00 - 10 มี.ค. 2563
279 . ประกาศทั่วไป 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธา... 10:06:00 - 10 มี.ค. 2563
280 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 10:00:00 - 10 มี.ค. 2563
281 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ระบบ MITAS ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่... 09:55:00 - 10 มี.ค. 2563
282 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 09:35:00 - 10 มี.ค. 2563
283 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 09:33:00 - 10 มี.ค. 2563
284 . ประกาศทั่วไป 1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลือนชมรมจริยธรรม 09:30:00 - 10 มี.ค. 2563
285 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 3-4 09:22:00 - 10 มี.ค. 2563
286 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ 09:20:00 - 10 มี.ค. 2563
287 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลแม่อาย... 09:18:00 - 10 มี.ค. 2563
288 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องท... 09:11:00 - 10 มี.ค. 2563
289 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
290 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
291 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่ว... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
292 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
293 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ และปรากฏก... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
294 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อส... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
295 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการข... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
296 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
297 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
298 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 2 คำสั่ง / ข้อสั่งการหรือมาตรการการป้องกันการรับสินบน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
299 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
300 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
301 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
302 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
303 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
304 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนว... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
305 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
306 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
307 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
308 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
309 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
310 . ประกาศทั่วไป มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
311 . ประกาศทั่วไป EB 14 ภาพถ่ายประกอบ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
312 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
313 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลปฎิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงานแล... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
314 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
315 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2 โครงการ / แผนงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
316 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่ว... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
317 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
318 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
319 . ประกาศทั่วไป มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
320 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏกา... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
321 . ประกาศทั่วไป EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
322 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
323 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
324 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
325 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
326 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 5 .1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
327 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
328 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
329 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
330 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุ... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
331 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
332 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 7 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
333 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 5.2 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
334 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
335 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
336 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
337 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
338 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 09:09:00 - 10 มี.ค. 2563
339 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 แบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ 14:45:00 - 16 ส.ค. 2562
340 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นแล... 14:35:00 - 16 ส.ค. 2562
341 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ 14:18:00 - 16 ส.ค. 2562
342 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาก... 14:15:00 - 16 ส.ค. 2562
343 . ประกาศทั่วไป EB 3.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผย... 20:33:00 - 05 ส.ค. 2562
344 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 2.2ไตรมาสที่ 4 ( รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป... 20:27:00 - 05 ส.ค. 2562
345 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเค... 19:19:00 - 05 ส.ค. 2562
346 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อ... 18:57:00 - 05 ส.ค. 2562
347 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินง... 18:52:00 - 05 ส.ค. 2562
348 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 18:48:00 - 05 ส.ค. 2562
349 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1 (8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน รพ.แม่อาย 18:34:00 - 05 ส.ค. 2562
350 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 3 (หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2) 18:28:00 - 05 ส.ค. 2562
351 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อาย 21:59:00 - 02 ส.ค. 2562
352 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื... 21:57:00 - 02 ส.ค. 2562
353 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 21:56:00 - 02 ส.ค. 2562
354 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรีย... 21:56:00 - 02 ส.ค. 2562
355 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ 2(5) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอ... 21:55:00 - 02 ส.ค. 2562
356 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ 2(4.2) กลไกกำกับติดตาม สรุปต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 21:47:00 - 02 ส.ค. 2562
357 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใ... 21:40:00 - 02 ส.ค. 2562
358 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 4 รายงานการติดตามการดำเนเนงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อ... 21:38:00 - 02 ส.ค. 2562
359 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือส... 21:25:00 - 02 ส.ค. 2562
360 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทรายผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแ... 21:23:00 - 02 ส.ค. 2562
361 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บ... 19:04:00 - 02 ส.ค. 2562
362 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 (รอบที่ 2) ผลการกำกับติดตามที่ระบุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี 62 ประกอ... 18:10:00 - 02 ส.ค. 2562
363 . ประกาศทั่วไป Flow Chart EB9 1(8) 16:39:00 - 03 มิ.ย. 2562
364 . ประกาศทั่วไป นโยบายโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอแม่อาย 09:30:00 - 01 พ.ค. 2562
365 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ รพ.แม่อาย ก.พ.... 11:31:00 - 24 ม.ย. 2562
366 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาก... 11:25:00 - 24 ม.ย. 2562
367 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปี ของบุคลากร รพ.แม่อาย เม.ย. 62 11:14:00 - 24 ม.ย. 2562
368 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB25 22:51:00 - 22 มี.ค. 2562
369 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา... 13:09:00 - 13 มี.ค. 2562
370 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 21:35:00 - 11 มี.ค. 2562
371 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป 15:01:00 - 11 มี.ค. 2562
372 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรโรงพยาบาลแม่อาย 21:28:00 - 08 มี.ค. 2562
373 . ประกาศทั่วไป ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรานชการประจำปี2562 ถึง 28กุมภาพันธ์ 2... 20:18:00 - 05 มี.ค. 2562
374 . ประกาศทั่วไป รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 17:57:00 - 05 มี.ค. 2562
375 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 16:30:00 - 04 มี.ค. 2562
376 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส... 16:26:00 - 04 มี.ค. 2562
377 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยาธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายย... 16:23:00 - 04 มี.ค. 2562
378 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 16:23:00 - 04 มี.ค. 2562
379 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนกในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ารา... 16:22:00 - 04 มี.ค. 2562
380 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคั... 16:15:00 - 04 มี.ค. 2562
381 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 10:02:00 - 04 มี.ค. 2562
382 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB9 12:16:00 - 01 มี.ค. 2562
383 . ประกาศทั่วไป ช่องทางร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ / ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ผ่านระบบไปรษณีย... 17:20:00 - 28 ก.พ. 2562
384 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินเรื่องร้องเรียน ผู้บริหารทราบ 17:13:00 - 28 ก.พ. 2562
385 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความสรุปรายงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน 17:12:00 - 28 ก.พ. 2562
386 . ประกาศทั่วไป ระบบการตอบสนองรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายใน 15... 17:10:00 - 28 ก.พ. 2562
387 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้... 17:00:00 - 28 ก.พ. 2562
388 . ประกาศทั่วไป พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 16:07:00 - 28 ก.พ. 2562
389 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภา... 16:04:00 - 28 ก.พ. 2562
390 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 15:58:00 - 28 ก.พ. 2562
391 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลแม่อาย 15:15:00 - 28 ก.พ. 2562
392 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและขออนุ... 22:44:00 - 27 ก.พ. 2562
393 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ประเมินปลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุค... 21:27:00 - 26 ก.พ. 2562
394 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB14 12:19:00 - 26 ก.พ. 2562
395 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุ... 10:28:00 - 26 ก.พ. 2562
396 . ประกาศทั่วไป ภาพถ่าย EB14 18:08:00 - 25 ก.พ. 2562
397 . ประกาศทั่วไป การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกั... 17:35:00 - 25 ก.พ. 2562
398 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน... 16:00:00 - 25 ก.พ. 2562
399 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ... 20:03:00 - 20 ก.พ. 2562
400 . ประกาศทั่วไป การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางร... 14:25:00 - 20 ก.พ. 2562
401 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB18 13:11:00 - 20 ก.พ. 2562
402 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB21 12:27:00 - 20 ก.พ. 2562
403 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB13 12:17:00 - 20 ก.พ. 2562
404 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ 16:05:00 - 19 ก.พ. 2562
405 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 22:35:00 - 13 ก.พ. 2562
406 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB19 12:23:00 - 13 ก.พ. 2562
407 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB6 12:14:00 - 13 ก.พ. 2562
408 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่... 23:51:00 - 12 ก.พ. 2562
409 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็... 23:00:00 - 12 ก.พ. 2562
410 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 22:40:00 - 12 ก.พ. 2562
411 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒ... 22:24:00 - 11 ก.พ. 2562
412 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบที่1 สิ้นสุด... 20:14:00 - 11 ก.พ. 2562
413 . ประกาศทั่วไป การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 15:22:00 - 11 ก.พ. 2562
414 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 14:19:00 - 11 ก.พ. 2562
415 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 13:16:00 - 11 ก.พ. 2562
416 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB26 12:29:00 - 11 ก.พ. 2562
417 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB20 12:22:00 - 11 ก.พ. 2562
418 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB7 12:14:00 - 08 ก.พ. 2562
419 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB5 12:12:00 - 08 ก.พ. 2562
420 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิ... 09:13:00 - 08 ก.พ. 2562
421 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้คว... 14:44:00 - 07 ก.พ. 2562
422 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB23 12:28:00 - 07 ก.พ. 2562
423 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB24 12:28:00 - 07 ก.พ. 2562
424 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB22 12:27:00 - 07 ก.พ. 2562
425 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10:17:00 - 07 ก.พ. 2562
426 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 2.1(ไตรมาส 2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป้อง... 21:00:00 - 06 ก.พ. 2562
427 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปร... 20:19:00 - 06 ก.พ. 2562
428 . ประกาศทั่วไป คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรีย... 14:07:00 - 06 ก.พ. 2562
429 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 23:39:00 - 05 ก.พ. 2562
430 . ประกาศทั่วไป รายงานการจัดโครงการอุบัติเหตุบนท้องถนน EB6ข้อ6 22:44:00 - 04 ก.พ. 2562
431 . ประกาศทั่วไป หนังสือเชิญประชุมกู้ชีพกู้ภัย EB6ข้อ 3 22:36:00 - 04 ก.พ. 2562
432 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 EB10 16:04:00 - 04 ก.พ. 2562
433 . ประกาศทั่วไป การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อ... 09:41:00 - 04 ก.พ. 2562
434 . ประกาศทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่... 10:56:00 - 31 ม.ค. 2562
435 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน 23:55:00 - 30 ม.ค. 2562
436 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อหมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒ... 16:45:00 - 29 ม.ค. 2562
437 . ประกาศทั่วไป โครงสร้างของโรงพยาบาลแม่อาย 14:21:00 - 29 ม.ค. 2562
438 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงสาธารณสุข 14:20:00 - 29 ม.ค. 2562
439 . ประกาศทั่วไป ITA กฎกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา) 09:40:00 - 29 ม.ค. 2562
440 . ประกาศทั่วไป นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลแม่อาย 16:38:00 - 28 ม.ค. 2562
441 . ประกาศทั่วไป ผู้บริหารโรงพยาบาลแม่อาย 16:20:00 - 28 ม.ค. 2562
442 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 14:58:00 - 28 ม.ค. 2562
443 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส... 14:58:00 - 28 ม.ค. 2562
444 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนกในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ารา... 14:56:00 - 28 ม.ค. 2562
445 . ประกาศทั่วไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยาธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายย... 14:56:00 - 28 ม.ค. 2562
446 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคั... 14:48:00 - 28 ม.ค. 2562
447 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11:23:00 - 28 ม.ค. 2562
448 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 11:22:00 - 28 ม.ค. 2562
449 . ประกาศทั่วไป จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH of Conduct) 09:22:00 - 28 ม.ค. 2562
450 . ประกาศทั่วไป ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงส... 09:19:00 - 28 ม.ค. 2562
451 . ประกาศทั่วไป การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 11:36:00 - 25 ม.ค. 2562
452 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกห... 18:41:00 - 23 ม.ค. 2562
453 . ประกาศทั่วไป แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 15:52:00 - 23 ม.ค. 2562
454 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริต 15:00:00 - 23 ม.ค. 2562
455 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB17 12:22:00 - 23 ม.ค. 2562
456 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB15 12:20:00 - 23 ม.ค. 2562
457 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB16 12:20:00 - 23 ม.ค. 2562
458 . ประกาศทั่วไป นโยบายนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 11:27:00 - 23 ม.ค. 2562
459 . ประกาศทั่วไป นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข 11:27:00 - 23 ม.ค. 2562
460 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนก... 10:16:00 - 23 ม.ค. 2562
461 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกลุ่มดังกล่าวมี... 23:34:00 - 22 ม.ค. 2562
462 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน EB17 12:19:00 - 22 ม.ค. 2562
463 . ประกาศทั่วไป หนังสือเชิญประชุมร่วมรณรงค์ ใส่หมวกกันน๊อค 22:57:00 - 16 ม.ค. 2562
464 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานการการจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน EB5 ข้อ5 22:27:00 - 16 ม.ค. 2562
465 . ประกาศทั่วไป ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่อาย (พชอ.) เพื่อเลือกภารกิจของผู้ม... 22:22:00 - 16 ม.ค. 2562
466 . ประกาศทั่วไป Print Screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่อาย EB18 (6.2) 16:41:00 - 16 ม.ค. 2562
467 . ประกาศทั่วไป หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน EB 5 ข้อ 3 13:12:00 - 16 ม.ค. 2562
468 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 19:48:00 - 15 ม.ค. 2562
469 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2562 14:30:00 - 08 ม.ค. 2562
470 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็... 13:09:00 - 04 ม.ค. 2562
471 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ EB8 12:15:00 - 04 ม.ค. 2562
472 . ประกาศทั่วไป หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 11:13:00 - 04 ม.ค. 2562
473 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อหมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรม NO Gift ... 23:32:00 - 03 ม.ค. 2562
474 . ประกาศทั่วไป หมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 14:00:00 - 03 ม.ค. 2562
475 . ประกาศทั่วไป การปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนและหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรีย... 16:47:00 - 26 ธ.ค. 2561
476 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติลงนามคำสั่งกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน แ... 21:00:00 - 20 ธ.ค. 2561
477 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารก... 22:53:00 - 18 ธ.ค. 2561
478 . ประกาศทั่วไป คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำ... 20:57:00 - 18 ธ.ค. 2561
479 . ประกาศทั่วไป โครงการ การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในชุมชน 16:41:00 - 11 ธ.ค. 2561
480 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ปี 2562 16:40:00 - 11 ธ.ค. 2561
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew