หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่ว... 09:30:00 - 03 ก.ย. 2564
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 5 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:49:00 - 31 ส.ค. 2564
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 2.4 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:40:00 - 31 ส.ค. 2564
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB.2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน สิงหาคม 2564 (แบบ สขร.... 14:24:00 - 31 ส.ค. 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:20:00 - 31 ส.ค. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผ... 13:25:00 - 31 ส.ค. 2564
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB.5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 10:36:00 - 31 ส.ค. 2564
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB.5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 4 เ... 10:20:00 - 31 ส.ค. 2564
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB.2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี... 09:55:00 - 31 ส.ค. 2564
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 14:42:00 - 24 ส.ค. 2564
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด... 09:10:00 - 23 ส.ค. 2564
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 14:41:00 - 20 ส.ค. 2564
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 09:09:00 - 13 ส.ค. 2564
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ... 14:14:00 - 30 ก.ค 2564
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 4 เ... 09:59:00 - 30 ก.ค 2564
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB.2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.... 09:30:00 - 30 ก.ค 2564
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (4) EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาต... 09:30:00 - 30 ก.ค 2564
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 4.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 14:25:00 - 09 มิ.ย. 2564
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:10:00 - 09 มิ.ย. 2564
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 3 เ... 13:48:00 - 09 มิ.ย. 2564
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาต... 13:25:00 - 09 มิ.ย. 2564
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 11:30:00 - 09 มิ.ย. 2564
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 11:15:00 - 09 มิ.ย. 2564
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 2.4 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 10:38:00 - 09 มิ.ย. 2564
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 10:32:00 - 09 มิ.ย. 2564
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ... 10:28:00 - 09 มิ.ย. 2564
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเ... 10:25:00 - 09 มิ.ย. 2564
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร... 10:20:00 - 09 มิ.ย. 2564
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 3 เ... 13:45:00 - 31 พ.ค. 2564
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.... 10:18:00 - 31 พ.ค. 2564
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกเผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา2564-2566 14:31:00 - 20 พ.ค. 2564
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม ... 09:15:00 - 18 พ.ค. 2564
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบ... 10:32:00 - 07 พ.ค. 2564
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จ... 10:22:00 - 07 พ.ค. 2564
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 3 เ... 13:42:00 - 30 ม.ย. 2564
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (3) EB 2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1... 10:16:00 - 30 ม.ย. 2564
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2... 10:52:00 - 22 ม.ย. 2564
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้... 10:49:00 - 22 ม.ย. 2564
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 08:30:00 - 21 ม.ย. 2564
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE จำน... 09:19:00 - 20 ม.ย. 2564
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายกา... 13:31:00 - 09 ม.ย. 2564
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 13:28:00 - 09 ม.ย. 2564
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเ... 10:24:00 - 09 ม.ย. 2564
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ... 10:29:00 - 31 มี.ค. 2564
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) งบระดับเขต 10... 08:30:00 - 24 มี.ค. 2564
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ 6 แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:56:00 - 12 มี.ค. 2564
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:40:00 - 12 มี.ค. 2564
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:00:00 - 12 มี.ค. 2564
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:50:00 - 12 มี.ค. 2564
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:30:00 - 12 มี.ค. 2564
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:20:00 - 12 มี.ค. 2564
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 2.4 แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:10:00 - 12 มี.ค. 2564
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ... 13:10:00 - 12 มี.ค. 2564
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผ... 13:00:00 - 12 มี.ค. 2564
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 1.6 แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 10:56:00 - 12 มี.ค. 2564
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 62 (2) EB 3 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 10:40:00 - 12 มี.ค. 2564
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 09:30:00 - 12 มี.ค. 2564
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตน... 09:00:00 - 12 มี.ค. 2564
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 2แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 2 เด... 09:20:00 - 10 มี.ค. 2564
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้ว... 09:53:00 - 04 มี.ค. 2564
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 2แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 2 เด... 09:15:00 - 25 ก.พ. 2564
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 13:30:00 - 24 ก.พ. 2564
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประ... 10:36:00 - 24 ก.พ. 2564
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 13:15:00 - 17 ก.พ. 2564
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อบยกว่า 20 คิว จำนวน 1 ตู้ ... 10:11:00 - 16 ก.พ. 2564
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 09:13:00 - 15 ก.พ. 2564
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบประมานรายจ่ายเงินกู้เพื่อแ... 08:30:00 - 15 ก.พ. 2564
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 10:20:00 - 11 ก.พ. 2564
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายกา... 10:12:00 - 10 ก.พ. 2564
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 09:25:00 - 10 ก.พ. 2564
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว... 10:12:00 - 05 ก.พ. 2564
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 10:10:00 - 05 ก.พ. 2564
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้อง จำนวน 1 งาน 08:30:00 - 01 ก.พ. 2564
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 2 เ... 09:10:00 - 29 ม.ค. 2564
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำปีงบประมาณ 2564... 08:30:00 - 18 ม.ค. 2564
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 15:49:00 - 14 ม.ค. 2564
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน 08:30:00 - 30 ธ.ค. 2563
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฎิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3 11:59:00 - 17 ธ.ค. 2563
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฎิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3 11:58:00 - 17 ธ.ค. 2563
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.4 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:30:00 - 11 ธ.ค. 2563
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 11:25:00 - 11 ธ.ค. 2563
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัด 11:00:00 - 11 ธ.ค. 2563
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและส 10:25:00 - 11 ธ.ค. 2563
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 1-1... 08:27:00 - 11 ธ.ค. 2563
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1)EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน 08:25:00 - 11 ธ.ค. 2563
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 4 หลักฐานจากเวปไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 08:20:00 - 11 ธ.ค. 2563
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำ... 08:17:00 - 11 ธ.ค. 2563
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 เดื... 13:05:00 - 30 พ.ย. 2563
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 08:30:00 - 24 พ.ย. 2563
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)ไตรมาสที่ 1 เดื... 13:03:00 - 31 ต.ค. 2563
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านไซต์ของหน่วยงาน 10:44:00 - 30 ต.ค. 2563
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่... 10:43:00 - 30 ต.ค. 2563
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานรัฐ 10:34:00 - 30 ต.ค. 2563
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 14 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญา... 09:45:00 - 30 ต.ค. 2563
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญา... 09:45:00 - 30 ต.ค. 2563
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านไซต์ของหน่วยงาน 09:43:00 - 30 ต.ค. 2563
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุแระเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 09:42:00 - 30 ต.ค. 2563
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (2) EB 15 ข้อ 2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างงานของรัฐ การให้บุค... 09:40:00 - 30 ต.ค. 2563
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 09:30:00 - 30 ต.ค. 2563
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ1.6 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 13:50:00 - 08 ต.ค. 2563
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 11:20:00 - 08 ต.ค. 2563
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประ... 11:15:00 - 08 ต.ค. 2563
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.5 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 11:00:00 - 08 ต.ค. 2563
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:10:00 - 08 ต.ค. 2563
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:20:00 - 08 ต.ค. 2563
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ย... 09:10:00 - 08 ต.ค. 2563
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่... 09:10:00 - 06 ต.ค. 2563
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่... 08:30:00 - 06 ต.ค. 2563
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปี... 08:30:00 - 06 ต.ค. 2563
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประม... 08:30:00 - 06 ต.ค. 2563
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานว... 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีง... 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 3 ข้อ 4 หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 08:30:00 - 05 ต.ค. 2563
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64(1) EB4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 10:50:00 - 02 ต.ค. 2563
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอ... 08:30:00 - 28 ก.ย. 2563
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารห้องยาและห้องบัตร จำนวน 1 งาน ด... 11:46:00 - 17 ก.ย. 2563
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งต... 08:30:00 - 14 ก.ย. 2563
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II จำนว... 10:42:00 - 09 ก.ย. 2563
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เ... 09:59:00 - 02 ก.ย. 2563
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป... 11:39:00 - 27 ส.ค. 2563
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ยาว 74 เมตร และก่อสร้างประตูรั้วเ... 10:35:00 - 27 ส.ค. 2563
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารห้องยาและห้องบัตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา... 09:55:00 - 27 ส.ค. 2563
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:05:00 - 25 ส.ค. 2563
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 08:30:00 - 25 ส.ค. 2563
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างต่อเติมอาคารห้องยาและห้องบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิ... 10:19:00 - 19 ส.ค. 2563
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เมืองน้อย จำนวน 1 ... 09:30:00 - 19 ส.ค. 2563
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจว... 08:30:00 - 14 ส.ค. 2563
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 64 (1) EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญ... 10:49:00 - 13 ส.ค. 2563
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือน กรกฎาคม 256... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือน กรกฎาคม 2563 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน เดือน กรกฎาคม 2563 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.3-ข้อ 3.2.4 รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.3.6 (1) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ชุดจัดซื้... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.3.6 (2) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพ... 08:30:00 - 31 ก.ค 2563
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ จำนวน... 10:30:00 - 23 ก.ค 2563
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ยาว 74 เมตร และก่อสร้างประตูรั้วเหล็กบานเ... 10:25:00 - 23 ก.ค 2563
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เมืองน้อย ขนาด รั้ว... 10:23:00 - 23 ก.ค 2563
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชน... 08:30:00 - 23 ก.ค 2563
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือน มิถุนายน 25... 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือน มิถุนายน 2563 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (4) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน เดือน มิถุนายน 2563 08:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 13:58:00 - 25 มิ.ย. 2563
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10:40:00 - 23 มิ.ย. 2563
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเ... 10:30:00 - 10 มิ.ย. 2563
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพ... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.3.6 (1) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB2 ข้อ 3.3.6 (2) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ชุดจัดซื้... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 2 ข้อ 3.2.3-ข้อ 3.2.4 รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 29 พ.ค. 2563
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผูู้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื... 10:28:00 - 21 พ.ค. 2563
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... 13:10:00 - 14 พ.ค. 2563
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10:39:00 - 08 พ.ค. 2563
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอ... 09:33:00 - 08 พ.ค. 2563
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ... 10:25:00 - 05 พ.ค. 2563
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน เมษายน 2563 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) เมษายน 2563 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เมษายน 2563 08:30:00 - 30 ม.ย. 2563
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำน... 09:39:00 - 28 ม.ย. 2563
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 08:30:00 - 14 ม.ย. 2563
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน มีนาคม 2563 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) มีนาคม 2563 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มีนาคม 2563 08:30:00 - 31 มี.ค. 2563
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำป... 08:30:00 - 30 มี.ค. 2563
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (มินิมาร์ท) ประจำปี 2563 10:49:00 - 25 มี.ค. 2563
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำน... 08:30:00 - 11 มี.ค. 2563
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหาผู้เช่าพื้นที่ให้บริการร้านค้าจำหน่ายสินค้าบริโภคและอุปโภค ประจำปี 2563 15:31:00 - 06 มี.ค. 2563
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16:23:00 - 28 ก.พ. 2563
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.2.4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1) 16:10:00 - 28 ก.พ. 2563
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน กุมภาพันธ์ 2563 10:02:00 - 28 ก.พ. 2563
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กุมภาพันธ์ 2563 10:01:00 - 28 ก.พ. 2563
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) กุมภาพันธ์ 2563 09:59:00 - 28 ก.พ. 2563
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 09:57:00 - 28 ก.พ. 2563
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน 10:42:00 - 25 ก.พ. 2563
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร ชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ค... 10:24:00 - 25 ก.พ. 2563
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ขนะงานจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย 09:32:00 - 21 ก.พ. 2563
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน มกราคม 2563 11:15:00 - 31 ม.ค. 2563
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มกราคม 2563 11:12:00 - 31 ม.ค. 2563
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) มกราคม 2563 11:11:00 - 31 ม.ค. 2563
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 11:10:00 - 31 ม.ค. 2563
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน ธันวาคม 2562 10:56:00 - 27 ธ.ค. 2562
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ธันวาคม 2562 10:55:00 - 27 ธ.ค. 2562
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ธันวาคม 2562 10:53:00 - 27 ธ.ค. 2562
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 10:52:00 - 27 ธ.ค. 2562
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 08:30:00 - 17 ธ.ค. 2562
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB1 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 10:12:00 - 16 ธ.ค. 2562
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม... 08:30:00 - 12 ธ.ค. 2562
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ชุดจัดซื้อจัด... 16:34:00 - 09 ธ.ค. 2562
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,00... 16:32:00 - 09 ธ.ค. 2562
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื... 16:21:00 - 29 พ.ย. 2562
212 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ 16:19:00 - 29 พ.ย. 2562
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน พฤศจิกายน 2562 14:52:00 - 29 พ.ย. 2562
214 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พฤศจิกายน 2562 14:51:00 - 29 พ.ย. 2562
215 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) พฤศจิกายน 2562 14:50:00 - 29 พ.ย. 2562
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 14:49:00 - 29 พ.ย. 2562
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 10:29:00 - 29 พ.ย. 2562
218 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความ รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ,3.2.2 ขออนุญาตเผยแ... 10:28:00 - 29 พ.ย. 2562
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10:25:00 - 29 พ.ย. 2562
220 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 1-3 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร. 1) ประจำเดือนพฤศจ... 10:16:00 - 29 พ.ย. 2562
221 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคร... 15:14:00 - 19 พ.ย. 2562
222 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคร... 15:12:00 - 19 พ.ย. 2562
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคร... 09:15:00 - 19 พ.ย. 2562
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอ... 08:30:00 - 13 พ.ย. 2562
225 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ 256... 08:30:00 - 08 พ.ย. 2562
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 16:20:00 - 05 พ.ย. 2562
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.2 งบลงทุน 16:18:00 - 05 พ.ย. 2562
228 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 10:21:00 - 05 พ.ย. 2562
229 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือ... 10:45:00 - 04 พ.ย. 2562
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ขอ... 10:44:00 - 04 พ.ย. 2562
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกั... 10:43:00 - 04 พ.ย. 2562
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข 16:29:00 - 31 ต.ค. 2562
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน ตุลาคม 2562 13:48:00 - 31 ต.ค. 2562
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตุลาคม 2562 13:47:00 - 31 ต.ค. 2562
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 2 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ตุลาคม 2562 13:46:00 - 31 ต.ค. 2562
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ห... 13:42:00 - 31 ต.ค. 2562
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย 11:33:00 - 31 ต.ค. 2562
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ1-3 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาค... 10:12:00 - 31 ต.ค. 2562
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.3รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดวื้อจัดจ้าง 10:10:00 - 31 ต.ค. 2562
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 13:40:00 - 30 ต.ค. 2562
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 13:39:00 - 30 ต.ค. 2562
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:49:00 - 30 ต.ค. 2562
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:45:00 - 30 ต.ค. 2562
244 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:40:00 - 30 ต.ค. 2562
245 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:32:00 - 30 ต.ค. 2562
246 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:23:00 - 30 ต.ค. 2562
247 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:20:00 - 30 ต.ค. 2562
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:17:00 - 30 ต.ค. 2562
249 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:15:00 - 30 ต.ค. 2562
250 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ... 09:10:00 - 30 ต.ค. 2562
251 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 3.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:20:00 - 29 ต.ค. 2562
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 10:18:00 - 29 ต.ค. 2562
253 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:15:00 - 29 ต.ค. 2562
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10:11:00 - 29 ต.ค. 2562
255 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 25... 10:09:00 - 29 ต.ค. 2562
256 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 1 ข้อ 3.3 Capture หน้าจอ 09:29:00 - 29 ต.ค. 2562
257 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 1 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเผยแพร่ 09:25:00 - 29 ต.ค. 2562
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09:23:00 - 29 ต.ค. 2562
259 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 6. EB 1 ข้อ 2 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้จัดจ้าง 09:22:00 - 29 ต.ค. 2562
260 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 5.EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 09:21:00 - 29 ต.ค. 2562
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 4.EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด 09:20:00 - 29 ต.ค. 2562
262 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 3.EB 1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 09:19:00 - 29 ต.ค. 2562
263 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 2.EB 1 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 09:18:00 - 29 ต.ค. 2562
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) 1. EB 1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 09:17:00 - 29 ต.ค. 2562
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB1 ข้อ 1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web site 09:15:00 - 29 ต.ค. 2562
266 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB1 ข้อ 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ 09:12:00 - 29 ต.ค. 2562
267 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประม... 09:10:00 - 29 ต.ค. 2562
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digi... 08:30:00 - 29 ต.ค. 2562
269 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.6(2) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บา... 10:34:00 - 22 ต.ค. 2562
270 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.6 (1)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000... 10:31:00 - 22 ต.ค. 2562
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ) 16:20:00 - 18 ต.ค. 2562
272 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ 16:28:00 - 16 ต.ค. 2562
273 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข 10:27:00 - 16 ต.ค. 2562
274 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ 10:22:00 - 16 ต.ค. 2562
275 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.8 Print Screen คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ 17:10:00 - 15 ต.ค. 2562
276 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 16:32:00 - 15 ต.ค. 2562
277 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 3.1.5 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 16:30:00 - 15 ต.ค. 2562
278 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออณุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้... 16:30:00 - 15 ต.ค. 2562
279 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16:25:00 - 15 ต.ค. 2562
280 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพ... 16:00:00 - 15 ต.ค. 2562
281 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:34:00 - 15 ต.ค. 2562
282 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ 11:20:00 - 15 ต.ค. 2562
283 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 11:18:00 - 15 ต.ค. 2562
284 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 11:11:00 - 15 ต.ค. 2562
285 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูกต่อสาธารณะ แนวทางการตรวจสอบและPrint Scree... 10:33:00 - 15 ต.ค. 2562
286 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.4 บันทึกข้อความประกาศกระบวนการตรวจสอบและประกาศ ,ขออนุาตเผยแพร่แนวทา... 10:32:00 - 15 ต.ค. 2562
287 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.8 Print Screen คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ 10:26:00 - 15 ต.ค. 2562
288 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 10:25:00 - 15 ต.ค. 2562
289 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 10:24:00 - 15 ต.ค. 2562
290 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.5 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 10:23:00 - 15 ต.ค. 2562
291 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10:22:00 - 15 ต.ค. 2562
292 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.1 บันทึกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ,3.1.2 บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 10:19:00 - 15 ต.ค. 2562
293 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:00:00 - 15 ต.ค. 2562
294 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสน... 08:00:00 - 15 ต.ค. 2562
295 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 3 ข้อ 1.5 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน 08:00:00 - 15 ต.ค. 2562
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 17:00:00 - 08 ต.ค. 2562
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16:15:00 - 08 ต.ค. 2562
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 16:31:00 - 01 ต.ค. 2562
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ2 3.1.7 ฟอร์มการเผยแพร่ 16:30:00 - 01 ต.ค. 2562
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ 3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกียวข... 16:27:00 - 01 ต.ค. 2562
301 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 2 (3) ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงานในหน่วยงาน 16:25:00 - 01 ต.ค. 2562
302 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB 2 ข้อ 2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่งประกาศ ลงนามโดย... 16:20:00 - 01 ต.ค. 2562
303 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ1.2 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเ... 16:15:00 - 01 ต.ค. 2562
304 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2) EB2 ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 16:10:00 - 01 ต.ค. 2562
305 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.3.1 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน 10:31:00 - 01 ต.ค. 2562
306 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.1.1.2 เงินบำรุง ปี2563 10:20:00 - 01 ต.ค. 2562
307 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 10:18:00 - 01 ต.ค. 2562
308 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 2 ,2.1 ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าโปร่งใส 10:17:00 - 01 ต.ค. 2562
309 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 1. การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส 10:16:00 - 01 ต.ค. 2562
310 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 14:59:00 - 30 ก.ย. 2562
311 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 11:44:00 - 30 ก.ย. 2562
312 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 11:18:00 - 30 ก.ย. 2562
313 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำและซ่อมฟันเทียมชนิดติดแน่นและถอดได้ จำนว... 10:05:00 - 30 ก.ย. 2562
314 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 14:58:00 - 02 ก.ย. 2562
315 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 11:16:00 - 02 ก.ย. 2562
316 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสงทางทันตกรรมแบบไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง โด... 08:30:00 - 28 ส.ค. 2562
317 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2 ชุ... 08:30:00 - 21 ส.ค. 2562
318 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... 09:20:00 - 16 ส.ค. 2562
319 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... 09:15:00 - 16 ส.ค. 2562
320 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562 10:16:00 - 02 ส.ค. 2562
321 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 13:11:00 - 31 ก.ค 2562
322 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 11:05:00 - 31 ก.ค 2562
323 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แล... 10:33:00 - 08 ก.ค 2562
324 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 08:30:00 - 04 ก.ค 2562
325 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 10:15:00 - 03 ก.ค 2562
326 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... 08:30:00 - 12 มิ.ย. 2562
327 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 16:11:00 - 04 มิ.ย. 2562
328 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 13:10:00 - 04 มิ.ย. 2562
329 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดร... 08:30:00 - 10 พ.ค. 2562
330 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 16:10:00 - 07 พ.ค. 2562
331 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 15:30:00 - 07 พ.ค. 2562
332 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 11:29:00 - 26 ม.ย. 2562
333 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:44:00 - 26 ม.ย. 2562
334 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 10:22:00 - 26 ม.ย. 2562
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 08:00:00 - 26 ม.ย. 2562
336 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปี... 08:30:00 - 24 ม.ย. 2562
337 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 15:20:00 - 05 ม.ย. 2562
338 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 14:13:00 - 05 ม.ย. 2562
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 10:36:00 - 14 มี.ค. 2562
340 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเมนฉุกเฉิน ATS ไปยังเครื่อง Gen. 10:34:00 - 04 มี.ค. 2562
341 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 14:30:00 - 01 มี.ค. 2562
342 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ... 14:28:00 - 01 มี.ค. 2562
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 11:07:00 - 01 มี.ค. 2562
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย เข้าอาคารใหม่ 10:29:00 - 25 ก.พ. 2562
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกั... 11:08:00 - 11 ก.พ. 2562
346 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอกและอาคา... 10:45:00 - 07 ก.พ. 2562
347 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:45:00 - 06 ก.พ. 2562
348 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2... 09:44:00 - 06 ก.พ. 2562
349 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิ... 14:12:00 - 25 ม.ค. 2562
350 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำป... 15:30:00 - 24 ม.ค. 2562
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่... 16:12:00 - 23 ม.ค. 2562
352 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รั้วลวดหนาม พร้อมงานไฟฟ้าส่องสว่า... 10:55:00 - 23 ม.ค. 2562
353 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมห้องรอคลอดและห้องคลอด 10:15:00 - 23 ม.ค. 2562
354 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเครื่องปั่นไฟฟ้า ขนาด 300 KVA 11:35:00 - 17 ม.ค. 2562
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกั... 15:05:00 - 14 ม.ค. 2562
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวน... 10:35:00 - 14 ม.ค. 2562
357 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:43:00 - 10 ม.ค. 2562
358 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. จำนวน 1 หลัง 11:35:00 - 10 ม.ค. 2562
359 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ เดือน... 10:07:00 - 10 ม.ค. 2562
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม ... 09:25:00 - 10 ม.ค. 2562
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16:17:00 - 25 ธ.ค. 2561
362 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม จ... 11:15:00 - 25 ธ.ค. 2561
363 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกาย... 14:26:00 - 29 พ.ย. 2561
364 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:40:00 - 29 พ.ย. 2561
365 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ 11:30:00 - 23 พ.ย. 2561
366 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเ... 13:10:00 - 21 พ.ย. 2561
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเค... 11:05:00 - 12 พ.ย. 2561
368 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจ... 13:35:00 - 09 พ.ย. 2561
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 11:14:00 - 09 พ.ย. 2561
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2... 10:30:00 - 09 พ.ย. 2561
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 11:30:00 - 05 พ.ย. 2561
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือ... 11:13:00 - 05 พ.ย. 2561
373 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ 11:15:00 - 01 พ.ย. 2561
374 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ข... 11:12:00 - 30 ต.ค. 2561
375 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค... 11:11:00 - 29 ต.ค. 2561
376 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 14:50:00 - 25 ต.ค. 2561
377 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ... 09:40:00 - 25 ต.ค. 2561
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ... 13:24:00 - 11 ต.ค. 2561
379 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11:10:00 - 11 ต.ค. 2561
380 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แม่อาย ประจำปีงบประมาณ 2561 09:32:00 - 08 ต.ค. 2561
381 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 09:30:00 - 08 ต.ค. 2561
382 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย ที่ 1135/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข... 16:03:00 - 03 ต.ค. 2561
383 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม... 13:29:00 - 01 ต.ค. 2561
384 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงพยาบาลแม่อาย เรื่อง มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ประจำปีงบประม... 09:13:00 - 01 ต.ค. 2561
385 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งโรงพยาบาลแม่อาย ที่ 1127/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภ... 14:53:00 - 27 ก.ย. 2561
386 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างต่อเติมทางเดินเชื่อม 1 ชั้น 11:15:00 - 26 ก.ย. 2561
387 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบั... 13:43:00 - 18 ม.ย. 2561
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew