หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
2564 EB 7 (1)(ดำเนินการใหม่/ทบทวน)บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็
ไฟล์แนบ    EB 7 ข้อ 1_11126_60c4897a586be.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew