หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
2564 EB 8 ข้อ 1 (ไตรมาส 3 ) บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ บุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาต น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไฟล์แนบ    EB8 ข้อ 1_11126_60c59b56e1f2c.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew