หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
64 EB 20 ข้อ 4 (รอบ 12 เดือน) . บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานผลการ ด าเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ไฟล์แนบ    EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม แล_11126_612e25e163940.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew