หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
64 EB 24 ข้อ 5 ( รอบ 12 เดือน) รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ตามแบบ รายงานที่ก าหนด ด าเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4
ไฟล์แนบ    EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามกมาตรการป้องกันและ_11126_612f3ca49feb8.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew